Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 05/11/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28106 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Aşağıda belirtilen hizmetler, bankalarca dışarıdan temin [...]

devam...

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Resmi Gazete Tarihi : 05/11/2011
Resmi Gazete Sayısı : 28106

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Aşağıda belirtilen hizmetler, bankalarca dışarıdan temin edilmeleri halinde bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile bankaların mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri,

b) Avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve reklam faaliyetleri,

c) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak, (a) bendinde sayılan işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımları.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 35, 36 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Arşiv: Bilgi ve belgelerin matbu ya da elektronik ortamda saklanmasını,

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

c) Denetim komitesi: Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca oluşturulacak denetim komitesini,

ç) Destek hizmeti kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan destek hizmeti kuruluşunu,  

d) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

e) Kredi: Kanunun 48 inci maddesi uyarınca kredi sayılan işlemleri,

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ğ) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

h) Pazarlama: Reklam hariç, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili talep yaratmaya, toplamaya ve toplanan talepleri bankalara iletmeye yönelik hizmetleri,

ı) Veri girişi: Banka evrakının taranarak dijital ortama aktarılması, mevcut veya potansiyel müşterilere ait bilgilerin girişi veya bunlardaki değişikliklerin güncellenmesi işlemlerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Hizmeti Alınması

Destek hizmetine ilişkin sınırlamalar

MADDE 4 – (1) Bankaların aşağıda belirtilen faaliyetleri destek hizmeti kuruluşlarından sağlanamaz:

a) Münhasıran banka yönetim kurulu ve bankanın iç sistemleri ile ilgili birimlerince icra edilmesi gereken faaliyetler,

b) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ya da Kanunun uygulamasında kredi olarak sayılan işlemlerde müşterilerin kredi taleplerinin kredibilite, teminat, kredi koşul ve türleri, tutarı vb. açısından değerlendirilmesi, kredi tekliflerinin hazırlanması, yetkili komite veya birimlere sunulması ve krediye ilişkin kararın verilmesi,

c) Bankaların işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal raporlarının düzenlenmesi, 

ç) Mevduat veya katılım fonu kabulü ile mevduat veya katılım fonu kabulüne yönelik pazarlama faaliyetleri,

d) İstihbari nitelikte bilgilerin toplanması hariç olmak üzere, tahsis edilen kredilerin kullandırılmasından tasfiyesine kadar geçen süreçte, kullandırma koşulları ile banka ve mevzuat karşısındaki durumunun izlenmesine ve müşterilerin kredi değerliliklerindeki olası değişikliklerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması suretiyle kredi riskinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

e) Kiralık kasa ve emanete alma işlemleri ile saklama hizmetleri.

(2) Alınacak destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmetine konu edilen bir faaliyet konusunda, ilgili mevzuatta banka için yükümlülükler getirilmesi halinde, bu yükümlülüklerin destek hizmeti kuruluşu tarafından yerine getirilmesinin sağlanacağının taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile taahhüt edilmesi zorunludur. Bu durum, ilgili bankanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kanunun 42 nci maddesi hükmü dikkate alınmak kaydıyla arşiv hizmeti, mülkiyeti ya da kullanımı bankaya ait bir ortamda sağlanabilir. Arşiv konusunda, destek hizmeti kuruluşu nezdinde belirli müstakil bir bölümün kiralanması suretiyle destek hizmeti alınması, söz konusu müstakil bölüme sadece bankaların kendi personeli tarafından veya kendi personeli gözetiminde erişim sağlanması halinde mümkündür. Arşiv hizmeti alımına ilişkin olarak ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan usul ve esaslar saklıdır.

(4) Bankalarca dışarıdan temin edilen güvenlik ve her türlü nakit, kıymetli evrak ile kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler ile bunların gerektiğinde geçici bir süre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sokulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellümü gibi destek hizmetleri ancak 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki şirketler tarafından sağlanabilir.

(5) Bankalarca, hatırlatma aramaları, teknik destek ve yardım masası, gecikmiş borç bildirimleri, müşteriye hesap bilgilerinin verilmesi, müşterilerin kişisel bilgilerinin güncellenmesi hizmetleri ile kredi kartı iptali, kapatılması, aktivasyonu, limit artış ya da azalışı ile bankacılık faaliyetlerine ilişkin müşteri taleplerinin bankaya aktarılması hususlarında çağrı merkezi hizmeti alınabilir.  

(6) Başka şirket bünyesinde istihdam edilen personel, 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan işlerde, çağrı merkezi, müşteri ziyareti şeklinde yapılanlar dâhil pazarlama, veri girişi, dosyalama, arşiv, yönetici asistanlığı, bankanın idari işlerinin takibi gibi hizmet alanlarında, bankada geçici veya sürekli olarak çalıştırılabilir. Bu kapsamdaki personele verilecek sisteme erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği bilgiyi kapsayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

(7) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır. Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda, pazarlama faaliyetlerinin çağrı merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilmesi mümkündür. Pazarlama hizmeti alımına ilişkin olarak ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan usul ve esaslar saklıdır.

(8) Bilgi sistemleri, bankacılık faaliyetlerini destekleyen bir araç olarak değerlendirilmek suretiyle, bankacılık mevzuatının gerektirdiği bankacılık faaliyet ve yükümlülükleri bakımından yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi/rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gücünün ve sorumluluğun bankada olması şartıyla destek hizmeti alımına konu edilebilir.

(9) Kurul, gerektiğinde bankaların destek hizmeti alabilecekleri konuları belirlemeye veya banka ya da banka grupları itibarıyla destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteliğine göre bu hizmetlerin alınmasını izin koşuluna bağlamaya yetkilidir.

Önkoşullar

MADDE 5 – (1) Destek hizmeti alacak bankaların;

a) Faaliyet konuları itibarıyla ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinin hangileri olduğuna,

b) Destek hizmetlerine geçiş aşamasında gerekli dönüşüm, iç düzenleme, altyapı ve eğitim çalışmalarına,

c) Destek hizmetlerine ilişkin denetim, ölçme ve değerlendirme, raporlama ve güvenlik konularında sorumlulukların koordinasyonuna,

ç) Destek hizmetleri alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine,

d) Destek hizmeti alınan konuların, ilgili olduğu faaliyet ve süreçlere ilişkin bankaca yapılacak iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine etkisine

ilişkin bir risk yönetimi programı oluşturmaları ve bu programı yılda bir defa yönetim kuruluna sunmaları zorunludur.

(2) Bankalar destek hizmeti almadan önce, alacakları destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin, gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere, yazılı bir risk analizi raporu hazırlar. Bankaların destek hizmeti kuruluşlarıyla sözleşme imzalamadan önce ilgili kuruluş bünyesinde, destek hizmetini istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım ve altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağı bulunup bulunmadığı ile hizmet alınacak kuruluşun 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarını da dikkate alacak şekilde inceleme ve değerlendirme çalışması yapmaları zorunludur. Bu çalışma sonucunda, gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere, teknik yeterlilik raporu düzenlenir.

(3) Risk yönetim programı ile risk analizi ve teknik yeterlilik raporlarının uygun bir şekilde hazırlanması banka yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

(4) İkinci fıkra uyarınca düzenlenecek risk analizi ve teknik yeterlilik raporları ile denetim komitesinin konuya ilişkin görüşünün değerlendirilmesi neticesinde, yeterli görülecek destek hizmeti kuruluşu ile destek hizmeti sözleşmesi imzalanır.

(5) Alınan destek hizmetlerinin alt yükleniciye devri, alt yüklenici kuruluşların 6 ncı maddede belirtilen niteliklere sahip olması ve bankanın izin vermesi halinde mümkündür. Alınan destek hizmetlerinin, alt yüklenici kuruluş tarafından, bir başka şirkete devredilmesi halinde de aynı şartlar aranır. Hizmetin devrinden önce, alt yükleniciye ilişkin risk analizi raporu ile teknik yeterlilik raporunun hazırlanması gerekmektedir.

(6) Destek hizmeti kuruluşlarının veya alt yüklenici kuruluşların yurt dışında kurulu olmaları veya faaliyetlerini yurt dışı şube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleştirmeleri durumunda, bu kuruluşların faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru edinmesine ve bu kuruluşlardan alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması zorunludur. Bankalar destek hizmetini yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluştan sağlamaları durumunda, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.

(7) Destek hizmeti alınması, bankaların tüm hesap ve kayıtları ile her türlü işlemlerine ilişkin bilgilerin kendi bünyelerinde tutulması ve saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hizmetin verilmesi sırasında oluşacak tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait her türlü bilgi ve belge ile bu bilgilerin tutulduğu elektronik, manyetik ve benzeri her türlü ortamın mülkiyeti, yazılıma ilişkin fikri mülkiyet hakları saklı olmak üzere bankaya aittir.

(8) Destek hizmeti dâhil her türlü hizmet alımlarında bankalar tarafından, banka ve müşteri sırrının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Bilgi paylaşımı veya hizmet alınan kuruluşun bilgiye erişiminin söz konusu olduğu durumlarda verilecek sisteme erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği bilgiyi kapsayacak şekilde sınırlandırılır. Veri güvenliğinin sağlanması için alınan hizmetin niteliğine göre, müşteri isimlerinin ve önemli nitelikteki diğer kişisel bilgilerin kodlanması, maskelenmesi, şifrelenmesi, sisteme erişim yetkisi verilmeksizin veri girişinin sistem harici bir yerde yapılması ve bu verilerin daha sonra banka tarafından kendi sistemine aktarılması, veriye erişimin kısıtlanması, veriye erişimin işin gerektirdiği en az seviyede gerçekleştirilmesi, destek hizmeti kuruluşu nezdinde müşteri verisi saklanmasının engellenmesi veya benzeri başka yöntemler kullanılır. Destek hizmeti sağlayan kuruluşlarca bankaya ve müşterilerine ait sırların korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak destek hizmeti alan ilgili bankanın sorumluluğundadır.

Destek hizmeti kuruluşlarında aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bankalara destek hizmeti verecek kuruluşların; 

a) Sermaye şirketi şeklinde kurulmuş, ortaklık yapılarının şeffaf ve açık olması,

b) Destek hizmetini gerçekleştirebilecek yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikte personele, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine, iş devamlılığı planına sahip olmaları; sözleşme konusu hizmeti kendi bünyesinde verecek ise, olası güvenlik risklerine, yangın ve doğal afetler gibi acil durumlara karşı gerekli önlemleri almış olmaları ve bu şartların sağlandığının banka tarafından yerinde tespit edilmiş olması,

c) Hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli görülmesi halinde, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri,

ç) Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce faaliyette bulundukları alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş veya kısıtlanmamış olması,

d) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunmamaları,

e) Nitelikli pay sahiplerinin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirketi temsil ile yetkili yöneticilerinin

1) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)  bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları,

2) İşin gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunmaları,

3) Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce bulunduğu alanla ilgili yetkileri iptal edilmiş veya kısıtlanmış destek hizmeti kuruluşlarında ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya denetçi ya da yönetici olmamaları veya çalışan olarak yetki iptaline veya kısıtlamaya neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması

zorunludur.

Sözleşmenin unsurları           

MADDE 7 – (1) Bankalar ile destek hizmetleri kuruluşları arasında imzalanacak sözleşmelerde;

a) Destek hizmetinin konusu, kapsamı ve süresi, alınan hizmet karşılığı ödenecek ücret ile tarafların sorumlulukları gibi hususların açık, anlaşılır ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde ifade edilmesi,

b) Destek hizmeti kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak Kurumun denetimine tabi olduğu ve Kurumca talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlü olduğu hususlarının belirtilmesi,

c) Bankanın iç sistemler birimleri ile bağımsız dış denetçisinin, destek hizmeti alınan konuyla ilgili olarak hizmet veren kuruluştan her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduğuna ilişkin hususların belirtilmesi,

ç) Destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve müşterilerine ait bilgiler ile belgelerin, yapılan anlaşmada belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının ve üçüncü kişilere açıklanmasının Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca yasak olduğu, destek hizmeti kuruluşunun söz konusu bilgi ve belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü bulunduğu ve bunlara aykırılık halinde banka tarafından sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği ve sorumlular hakkında banka ya da Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulacağı hususlarının belirtilmesi,

d) Destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve müşterilerine ait bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğu hususunun belirtilmesi,

e) Destek hizmeti kuruluşuna belirli hallerde sözleşmeyi süresinden önce sona erdirme hakkının tanındığı durumlar ile banka tarafından sözleşmenin feshedilmesi hallerinde alınan hizmetin başka bir destek hizmeti kuruluşu veya bizzat banka tarafından sağlanmasına imkan verecek bir müddetle destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanmasına devam olunmasına ilişkin hüküm konulması, 

f) Destek hizmeti kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlerin tamamen veya kısmen alt yüklenici kuruluşlara devrinin mümkün kılınması halinde (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlara alt yüklenici kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde de yer verileceğinin destek hizmeti kuruluşu tarafından taahhüt edilmesi,

g) Destek hizmeti konusu ile sınırlı olmak üzere bankacılık faaliyet ve süreçlerine ilişkin olarak gerekmesi halinde bankanın destek hizmeti şirketi nezdinde denetim yapabilmesine imkân tanıyacak hüküm konulması,

ğ) Banka yönetim kurulunun 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapor üzerinde yapacağı değerlendirme neticesinde, denetimi engelleyici veya risk doğurucu hususların varlığına kanaat getirmesi ya da Kurulca destek hizmeti alınmasının sınırlanması ve yasaklanması halinde sözleşme süresi sona ermeden destek hizmeti kuruluşundan hizmet alımının sona erdirilmesini kararlaştırarak sözleşmeyi feshedebilmesine imkân tanıyacak hüküm konulması

zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Destek hizmeti alımları ve destek hizmeti alınan kuruluşlar, bankalar tarafından yıllık olarak ve müteakip yılın üçüncü ayı sonuna kadar Kuruma raporlanır.

Destek hizmeti kuruluşlarının denetimi

MADDE 9 – (1) Kurum, destek hizmeti kuruluşlarından Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili göreceği bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, destek hizmeti kuruluşları da istenilen bilgileri vermekle, sistem, süreç, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.

(2) Denetim komitesi, destek hizmeti alınmasında bankanın iç sistemlerinin etkin ve yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici ya da risk doğurucu herhangi bir hususun oluşup oluşmadığı ve destek hizmeti kuruluşunun nitelikli pay sahiplerinin ve şirketi temsil ile yetkili yöneticilerinin 6 ncı maddede belirlenen şartları idame ettirip ettirmedikleri hususlarında, üç ayda bir banka yönetim kuruluna sunmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3) Bankaca talep edilmesi ya da Kurulca bankadan istenilmesi halinde ilgili destek hizmeti kuruluşunca sorumluluk sigortası yaptırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki konularda destek hizmeti alan bankalar ile destek hizmeti kuruluşları imzaladıkları sözleşmeleri ve durumlarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden en geç 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

BİLGİ NOTU:  5.11.2011 tarihli bu yeni yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), destek hizmeti alımı yapan bankalara ve bu hizmeti veren kuruluşlara uyum için 1 yıl süre tanımıştır. Bankaların destek hizmeti alımına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirleyen BDDK, bankalar ile destek hizmeti veren kuruluşlardan imzaladıkları sözleşmeleri ve durumlarını en geç 1 yıl içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmesini zorunlu tutmuş olduğundan; Bu süre içinde ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDEN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
BU NEDENLE; Bankalarca dışarıdan temin edilen güvenlik ve her türlü nakit, kıymetli evrak ile kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler ile bunların gerektiğinde geçici bir süre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sokulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellümü gibi destek hizmetleri ancak 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanabilecektir.

» Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik hakkında

İlgili Konular :

2 ilintili bilgi. Konu: “Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik”

 1. [...] Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik madde 4-4 gereğince; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki özel [...]

 2. [...] MÜLGA NOTU : Bu Yönetmelik 05-11-2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile YÜRÜRLÜKTEN kaldırılmış olup, konu hakkındaki yeni düzenleme linkteki yeni [...]
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • bddk 28106
 • özel güvenlik bankalar
 • özel güvenlik alan bankalar
 • bankada destek personeli
 • bankalara özel güvenlik
 • ogs devir formu
 • teknik yeterlilik raporu
 • bankada ne tür hizmetler verilmektedir
 • bankada özel güvenlik
 • bankalarda ne tür hizmetler verilmektedir
 • destek hizmeti
 • bankada ne tür hizmetler verilir
 • bddk özel güvenlik
 • Banka destek hizmetleri

 • banka özel güvenlik

bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin