2006-47 sayılı Genelge

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Özel güvenlik ile ilgili  2006-47 sayılı genelgesi.  (Özel güvenlik denetimi hakkında 2006/47 sayılı genelde)     T.C.  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  Emniyet Genel Müdürlüğü  Sayı :B.05.1.EGM.0.11.08.01/5377-EGM GENELGE NO:45 22/05/2006  Konu :Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim Kurumları ve Birimlerinin Denetlenmesinde Gözetilecek Esaslar  GENELGE no  2006/47  Bilindiği üzere, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında […]

devam...

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Özel güvenlik ile ilgili  2006-47 sayılı genelgesi.  (Özel güvenlik denetimi hakkında 2006/47 sayılı genelde) 

  

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.11.08.01/5377-EGM GENELGE NO:45 22/05/2006 

Konu :Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim Kurumları ve Birimlerinin Denetlenmesinde Gözetilecek Esaslar 

GENELGE no 

2006/47 

Bilindiği üzere, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 27 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5188 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelik ise 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin mevzuat doğrultusunda gerektiği gibi yerine getirilebilmesi, toplum güvenliğinde zafiyete düşülmemesi, aksine hal ve tutum içerisinde bulunanların tespiti ve cezalandırılabilmesi için yapılan denetlemelerde ülke genelinde uygulamada bir standardın oturtulması ve yeknesaklığın sağlanması ihtiyacı duyulmuştur. 

5188 sayılı Kanunun “Denetim” başlıklı 22’inci maddesi ve Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 6’ncı bölümünün 43, 44, 45 ve 46’ncı maddeleri ile düzenlenen özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde takip edilecek esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir. 

1- GENEL ESASLAR

  

1- Yukarıda açıklanan ilgili mevzuat doğrultusunda; gerek özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları, gerekse özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik izni alınarak korunan kişi, kurum ve kuruluşlar yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman denetlenecektir. 

2- Söz konusu yerleri merkezde Bakanlık, illerde Valilik adına denetleyecek olan personel için onay alınacaktır. Onay alınmaksızın denetleme yapılmayacaktır. Onaylar bir defaya mahsus olabileceği gibi azami bir yıllık süreyi kapsayabilecektir. Denetleme onayı alınırken, personelin izin, sağlık ve benzeri sebeplerle bulunamaması ihtimaline karşı yedek personel için de onay alınacaktır. 

3- İl merkezlerinde olduğu üzere, ilçelerde yapılacak denetlemeler de Valilik oluru ile yapılacaktır. Bu denetlemelerde ilçede görevli personel de görevlendirilebilecektir. 

4- Denetlemede görev alacak personelin Özel Güvenlik ile ilgili birimlerde çalışması tercih edilecektir. Ancak, iş yoğunluğu ve personelin sayıca yetersiz olduğu durumlarda, diğer birimlerden de personel görevlendirilebilecektir. 

5- Denetleme heyeti en az üç personelden oluşacak ve denetleme mutlaka yüksekokul mezunu amir sınıfı bir rütbeli başkanlığında yapılacaktır. 

6- Gecikmesinde sakınca doğabilecek bir hal olmadığı sürece, denetlemeler gündüz yapılacaktır. 

7- Denetlemelerde gerek duyulması halinde iş müfettişi, maliye müfettişi gibi diğer uzmanlar da Bakanlık veya Valilik oluru ile görevlendirilebilecektir. 

8- Denetlemelerde görev alacak personelin tamamı denetlemeye çıkmadan önce ilgili kolluğun özel güvenlik birim amirleri tarafından 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ile genel davranış ilkeleri hakkında toplantı yapmak suretiyle bilgilendirilecektir. 

9- Denetlemeler sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı yerine getirilecektir. 

10- Denetleme neticesinde doldurulan denetleme formları, kolluğun özel güvenlik birimlerince değerlendirilerek, tespit edilen eksiklik veya aksaklık var ise mevzuat çerçevesinde gereği yapılmak üzere Valiliğin bilgi ve onayına sunulacaktır. Denetleme sonuçları her ayın ilk haftasında Bakanlığa bildirilecektir.  

2- ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN DENETLENMESİ

  

Özel Güvenlik Şirketleri, bir örneği EK-1’de bulunan “Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu’na” uygun olarak denetlenecektir. Şirkette istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin kimlik belgeleri ihtiyaç duyulması halinde Emniyet veya Jandarmadaki kayıtlar ile karşılaştırılarak kontrolü sağlanacaktır. Özel güvenlik şirketlerinin kurulu bulunduğu il haricinde hizmet verdiği başka bir ildeki şubesinde yapılan denetimlerde bir eksikliğin tespiti halinde gereği şubenin bulunduğu il valiliğince yapılacaktır. İhtiyaç halinde şirket merkezinin kurulu bulunduğu il valiliği ile gerekli koordine kurulacaktır. 

3- ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARININ DENETLENMESİ

  

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları, bir örneği EK-2’de bulunan “Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu’na” uygun olarak denetlenecektir. Eğitim kurumları genel esaslar doğrultusunda gündüz denetlenecektir ancak, gece eğitimi verilmesi halinde eğitim kurumları geceleyin de denetlenebilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan uzman eğiticiler, emrinde çalıştığı idarenin uygun görmesi şartı ile merkezde Bakanlık illerde ise Valilik oluru ile mesai saatleri içerisinde haftada en fazla 8 saat özel güvenlik eğitim kurumlarında derse girebileceklerdir. 

4- ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİNİN DENETLENMESİ

  

Özel Güvenlik Birimleri, bir örneği EK-3’de bulunan “Özel Güvenlik Birimleri Denetleme Formu’na” uygun olarak denetlenecektir. Birimde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin kimlik belgeleri ihtiyaç duyulması halinde Emniyet veya Jandarmadaki kayıtları ile doğruluğu karşılaştırılarak teyit edilecektir. 

5- ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALAN YERLERİN DENETLENMESİ

  

Özel Güvenlik Hizmeti alan yerler, bir örneği EK-4’de bulunan “Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu’na” uygun olarak denetlenecektir. Özel güvenlik hizmeti alan yerin yetkilisinin, hizmeti veren şirketin personeli olan özel güvenlik görevlisi üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur. Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik planı doğrultusunda yaptığı görevi ile ilgili olarak bağlı bulunduğu şirkete karşı sorumludur. Hizmetin ifası ile ilgili olarak kurum tarafından tespit edilebilecek aksaklık veya eksikliklerin giderilmesi yükümlülüğü, taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesi doğrultusunda hizmeti veren şirkete aittir. 

Denetleme sonucunda denetleme formunun bir sureti ile eksiklik veya aksaklık tespit edilmesi halinde, eksikliğin mahiyeti ve yapılan işlemler bilgi amaçlı olarak sorumluluk bölgesi esasına göre, hizmet satışı yapan şirket merkezinin kurulu bulunduğu yerdeki kolluk teşkilatının özel güvenlik birimine gönderilecektir.  

6- KİŞİ KORUMASI İZİNLERİ İLE İLGİLİ DENETLEME  

 Kişi korumasına ilişkin olarak yapılacak denetlemeler bir örneği EK-5’de bulunan “Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu”na uygun olarak yapılacaktır. İş yeri ve ikamet korumalarının denetlenmeleri de bu form doğrultusunda yapılacaktır. 

7- DENETLEME FORMLARININ DOLDURULMASINDA GÖZETİLECEK ESASLAR

  

Formda belirtilen sorular karşısında bulunan “evet” “hayır” kutucuklarına işaretleme yapılmak suretiyle doldurulacaktır. Formda belirtilen sorularla ilgili açıklama yapılması gereken bir durum yada formda belirtilmemekle birlikte açıklanması gereken bir husus var ise, bu husus formun sonunda ve gerekiyorsa ayrı bir kağıda yazılıp altı imzalanmak suretiyle belirtilecektir. Formda “hayır” olarak işaretlenen her bir husus ile ilgili olarak ayrıca açıklama yazılacaktır. Denetleme formunun birden fazla sayfaya taşması durumunda, diğer sayfalar formda imzası olan kişiler tarafından parafe edilecektir. 

Denetleme neticesinde bir eksiklik yada aksamanın tespiti halinde; görülen eksikliğin mahiyeti, bu eksikliğin giderilmesi için bir süre verilmesini gerektiriyorsa 7 günden az olmayacak şekilde verilen süre denetleme formlarının açıklamalar bölümünde belirtilecek, ayrıca tebliğ – tebellüğ tutanağı şeklinde tanzim edilerek, denetleme amiri ile denetlenen yerin yöneticisi/yetkilisi tarafından imzalanacaktır. 

Yapılan denetleme neticesinde tanzim edilen formun bir sureti denetlenen yere verilecek ve ilgili yer tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere, oluşturulacak denetleme dosyasında muhafaza edilecektir. Ayrıca, denetlemenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı, herhangi bir eksikliğin olup olmadığının görülebilmesi için bir örneği EK-6’de bulunan “” de denetleme dosyasında bulunacaktır. 

Her formun sonunda denetlenen yer ile ilgili olarak, verilen faaliyet izni veya özel güvenlik iznine dair “belge no” ve “tarih” kısımları belgenin aslından bakılarak yazılacaktır. Formlar doldurulurken sabit mürekkepli kalem kullanılacaktır. Formlar üzerinde silinti veya kazıntı yapılmayacaktır.  

Daha önce denetleme ile ilgili yayınlanmış genelge ve emir yazıların bu genelgeye aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Denetlemelerin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesini, konu üzerinde gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim. 

Abdülkadir AKSU 

İçişleri Bakanı 

EK: 

1- Beş adet denetleme formu  

2– Bir adet  

D A Ğ I T I M : 

Gereği : Bilgi :
-Jandarma Genel Komutanlığına -Bakanlıklara
-81 İl Valiliğine -Bakanlık Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarına
-Bakanlık Hukuk Müşavirliğine
-Emn.Gen.Müd.Yardımcıları Adlarına

-Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne 

-Emn.Gen.Müd. Özel Kalem Müdürlüğüne  

-Merkez Teşkilatına 

-Türkiye Bankalar Birliğine  

Özel Güvenlik Denetimleri ile ilgili 2006-47 sayılı genelgenin tam metnini indirmek için tıklayınız ( .pdf dosyası türündedir). 
   
 

 

Terimler:
 

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız