Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA VE BU HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26333 ÖNEMLİ MÜLGA NOTU : Bu Yönetmelik 05-11-2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile YÜRÜRLÜKTEN kaldırılmış olup, konu hakkındaki yeni düzenleme linkteki yeni yönetmelikte […]

devam...

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA VE BU HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26333

ÖNEMLİ MÜLGA NOTU : Bu Yönetmelik 05-11-2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile YÜRÜRLÜKTEN kaldırılmış olup, konu hakkındaki yeni düzenleme linkteki yeni yönetmelikte bulunmaktadır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren destek hizmeti kuruluşlarına ve destek hizmeti alınabilecek konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    (2) (Değişik fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/1.md.; Değişik fıkra: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/1.mad.) Bankalarca dışarıdan temin edilmekle birlikte bankacılık faaliyetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olmayan danışmanlık, pazarlama faaliyetlerinden reklam, güvenlik, yemek, ulaşım, otomatik vezne makinesi ve satış noktası cihazları da dahil olmak üzere her türlü donanımın bakım ve onarımı, banka ve kredi kartı başvuru evraklarının taranarak dijital ortama aktarılması ve veri girişinin yapılarak imaj ve verilerin ilgili kuruma teslim edilmesi ve bunların ekstrelerinin Kanunun sır saklamaya ilişkin yükümlülükleri yerine getirilmek suretiyle elden dağıtımı, temizlik hizmetleri ile hukuk danışmanlığı veya vekalet akdi yapılmak suretiyle sağlanan avukatlık hizmetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    (3) (Ek fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/1.md.) Bankalarca dışarıdan temin edilen;

       a) Arama merkezi (call center),

       b) Bilgi sistemleri yazılım hizmetlerinin idame ettirilmesi,

       c) Otomatik vezne makinesi (ATM) işletimi ile satış noktası cihazı (POS) operasyonu,

       ç) Banka ve kredi kartı, çek karnesi ile ekstre basımı ve ekstrelerin elektronik dağıtımı,

       d) Kanunun 42 nci maddesi hükmü dikkate alınmak kaydıyla arşiv,

       e) 26/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki şirketlerin bankalara sağladıkları her türlü nakit, kıymetli evrak ve kıymetli maden gibi kıymetli malları güvenlikli şekilde toplamak, saymak, dağıtmak ve teslimini sağlamak, gerektiğinde muhafaza etmek, otomatik vezne makinesi gibi makineleri açmak, kapamak ve tekrar hizmete sokmak, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellüm işlemi gibi

       hizmetler ile benzeri hizmetler destek hizmeti niteliği taşımakla birlikte bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası, 10 uncu ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin birinci fıkrası haricindeki hükümlerine tabi değildir.

    Dayanak

    Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 15, 35, 36 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

    b) Destek hizmeti kuruluşu: T.C. Merkez Bankası tarafından kurulmuş ya da T.C. Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları hariç, bankalara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları,

    c) Denetim komitesi: Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca oluşturulacak denetim komitesini,

    ç) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşları,

    d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

    e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

    f) Üst düzey yönetim: Destek hizmetiyle ilgili konuda sorumlu birim yöneticilerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Destek Hizmeti Alınması

    Destek hizmetine ilişkin sınırlamalar

    Madde 4 – (1) (Değişik fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/2.md.; Değişik fıkra: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/2.mad.) Bankaların münhasıran yönetim kurulu ve iç sistemleri ile ilgili birimlerince icra edilmesi gereken faaliyetler destek hizmeti kuruluşlarından sağlanamaz.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası sırasında destek hizmeti kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanılması, banka yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    (3) Bankalar yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, düzenlemelere uyumlarını ve etkin denetimlerini engelleyecek veya zafiyete uğratacak nitelikteki destek hizmetlerini alamazlar.

    Önkoşullar

    Madde 5 – (1) Destek hizmeti alacak bankaların;

    a) Faaliyet konuları itibarıyla ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinin hangileri olduğuna,

    b) Destek hizmeti alınmasından beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine,

    c) Destek hizmetine geçiş aşamasında gerekli dönüşüm, iç düzenleme, altyapı ve eğitim çalışmalarına,

    ç) Destek hizmetine ilişkin denetim, ölçme ve değerlendirme, raporlama ve güvenlik konularında sorumlulukların koordinasyonuna,

    d) Destek hizmetinden doğabilecek riskler ile hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine,

    ilişkin bir risk yönetimi programı oluşturmaları şarttır.

    (2) Bankaların destek hizmeti kuruluşlarıyla sözleşme imzalamadan önce ilgili kuruluş bünyesinde, destek hizmetini istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım ve altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağı bulunup bulunmadığı hususlarını da dikkate alacak şekilde inceleme ve değerlendirme çalışması yapmaları zorunludur. Bu çalışma sonucunda üst düzey yönetimce denetim komitesine ve yönetim kuruluna sunulmak üzere teknik yeterlilik raporu düzenlenir.

    (3) Banka yönetim kurulu ikinci fıkra uyarınca düzenlenecek teknik yeterlilik raporu ile denetim komitesinin konuya ilişkin görüşünün değerlendirilmesi neticesinde yeterli göreceği destek hizmeti kuruluşu ile destek hizmeti sözleşmesi imzalanmasına karar verir.

    (4) Destek hizmeti kuruluşlarının veya alt yüklenici kuruluşların yurt dışında kurulu olmaları veya faaliyetlerini yurt dışı şube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleştirecek olmaları durumunda, bu kuruluşların faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve bu kuruluşlarda alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır. Bankalar destek hizmetinin yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluştan sağlanması durumunda, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.

    (5) Destek hizmeti alınması, bankaların tüm hesap ve kayıtları ile her türlü işlemlerine ilişkin bilgilerin kendi bünyelerinde tutulması ve saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hizmetin verilmesi sırasında oluşacak tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait her türlü bilgi ve belge ile bu bilgilerin tutulduğu kartuş, disk, disket, manyetik teyp, mikrofilm, mikrofiş ve benzeri her türlü ortamın mülkiyeti, yazılıma ilişkin fikri mülkiyet hakları saklı olmak üzere bankaya aittir. Bunlarla ilgili olarak destek hizmeti sağlayan kuruluş herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

    (6) Destek hizmeti sağlayan kuruluşlarca bankaya ve müşterilerine ait sırların korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, destek hizmeti alan ilgili bankanın sorumluluğundadır.

    Destek hizmeti kuruluşlarında aranacak şartlar

    Madde 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bankalara destek hizmeti verecek kuruluşların;

    a) Sermaye şirketi şeklinde kurulmuş, ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,

    b) Destek hizmetini gerçekleştirebilecek yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikte personele, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

    c) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmesi,

    ç) Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce faaliyette bulunduğu alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş veya kısıtlanmamış olması,

    d) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunmaması,

    e) Ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin ve yöneticilerinin;

    1) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları,

    2) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı nitelikte işlem ve uygulamalar nedeniyle 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yetkisi iptal edilen destek hizmeti kuruluşlarında ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya denetçi ya da yönetici olmamaları veya çalışan olarak sözleşmenin feshine neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

    3) Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce bulunduğu alanla ilgili yetkileri iptal edilmiş veya kısıtlanmış destek hizmeti kuruluşlarında ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya denetçi ya da yönetici olmamaları veya çalışan olarak yetki iptaline veya kısıtlamaya neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

    şarttır.

    Yetkilendirme

    Madde 7 – (1) Kuruma yapılacak başvurularda; bankalarca, 9 uncu maddede yer alan asgari unsurları içeren sözleşmenin noter onaylı bir örneği, sözleşme henüz imzalanmamış ise sözleşmenin noter onaylı bir örneği imzalanmasını müteakip ibraz edilmek üzere sözleşme taslağı, 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hazırlanacak risk yönetim programı, teknik yeterlilik raporu ile yönetim kurulu kararı tutanağının, ilgili destek hizmeti kuruluşlarınca ise 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin gönderilmesi şarttır.

    (2) Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek onay ile ilgili destek hizmeti kuruluşu sadece başvuru sahibi banka bakımından destek hizmeti sağlamak için yetkilendirilmiş kabul edilir. Kurul kararının bankaya ve destek hizmeti kuruluşuna tebliği ile birlikte, eğer imzalanmış ise destek hizmeti alınmasına ilişkin sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmadığı durumlarda iznin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sözleşme imzalanması zorunludur.

    (3) Daha önce başka bir bankaya destek hizmeti verilmesi hususunda yetkilendirilmiş bir destek hizmeti kuruluşundan hizmet sağlamak isteyen bankalar ve ilgili destek hizmeti kuruluşları, aynı hizmet konusuna ilişkin olsa dahi, birinci fıkrada belirtilen belgelerle Kuruldan onay almak zorundadır.

    (4) Kurul sözleşmede Kanun, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir husus tespit etmesi halinde, sözleşmenin tadilini ilgili banka ve destek hizmeti kuruluşundan istemeye yetkilidir.

    (5) Destek hizmeti kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlerin tamamen veya kısmen alt yüklenici kuruluşlara devri halinde, bu kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin bir örneğinin imzalanmasını müteakip on beş gün içinde Kuruma gönderilmesi zorunludur. Bu maddenin dördüncü fıkrası bu sözleşmeler hakkında da uygulanır.

    (6) 9 uncu maddede belirtilen sözleşmenin zorunlu unsurları hariç olmak üzere, Banka ile destek hizmeti kuruluşunun mutabakatıyla sözleşme hükümlerinin tadili halinde, yapılan değişikliklerin en geç yedi gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

    (7) (Değişik fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/3.md.; Değişik fıkra: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/3.mad.) Bankaların, yurt içi ve yurt dışı bağlı ortaklıkları veya birlikte kontrol edilen ortaklıkları ile nitelikli pay sahibi ortaklarından, merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye’deki şubelerinin merkezlerinden sağladıkları ve bankaların yurt dışı şubelerinin münhasıran aldıkları destek hizmetleri ile en az üç bankanın doğrudan doğruya ortaklığıyla kurulan destek hizmeti kuruluşlarından sağlanan destek hizmetleri için birinci ve ikinci fıkraların yetkilendirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. İlgili banka, bu kapsamda alınan destek hizmetini, destek hizmeti sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bir ay içinde Kuruma bildirir.

       (8) (Ek fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/3.md. ; Mülga fıkra: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/3.mad.)

    Başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler

    Madde 8 – (1) 7 nci madde uyarınca Kuruma yapılacak başvurulara destek hizmeti kuruluşunun;

    a) Ana sözleşmesi ve varsa ana sözleşme değişikliklerinin yer aldığı ticaret sicili gazetelerinin aslı,

    b) Varsa ilgili meslek odasından alınacak şirket tescil belgesinin bir örneği,

    c) Merkezinin ve varsa şubelerinin adresleri,

    ç) Başvuru tarihindeki son bilançosu,

    d) Yurt dışında yerleşik bir kuruluş ile hukuki bağlantısının bulunması durumunda, ilgili yurt dışı kuruluş ile yapılan sözleşmelerin yurt dışındaki kuruluş yetkililerince tasdik edilmiş kopyası,

    e) (Ek bent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/4.md.) Destek hizmeti verilen bankalar ve finansal kuruluşlara ilişkin olarak destek hizmeti verilen bankalar ve finansal kuruluşların unvanı, hangi hizmetlerin hangi süreyle verildiği gibi hususları içeren bilgiler,

    f) Ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin ve yöneticilerinin;

    1) (Değişik altbent: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/4.md.) Mesleki tecrübelerini içeren Kuruma verilmek üzere EK-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri, diploma ve nüfus cüzdanı örnekleri, varsa mesleki ruhsat örnekleri, ikametgâh belgeleri ile imza sirküleri; tüzel kişi ortakların EK-2A’da yer alan örneğe uygun olarak düzenleyecekleri bilgi formu,

    2) Müflis olmadıklarına, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş olduğuna ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğuna ilişkin ikametgahlarının bulunduğu ildeki Asliye Ticaret Mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgeler,

    3) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda nitelikli paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

    4) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olunmadığına veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin ek-3’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belge,

    5) Arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

    6) Yurt dışında ya da yurt içindeki yetkili otoritelerce yetkisi iptal edilmiş veya kısıtlanmış olan destek hizmeti kuruluşlarında ortak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetçi olmadıklarına veya yetki iptaline veya kısıtlamaya neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olduğuna dair Kuruma verilmek üzere ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları,

    eklenir.

    (2) Kurum, başvuruların değerlendirilmesi sırasında ek bilgi ve belge isteyebilir. Kurumca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgeler başvuruda bulunan bankaya veya destek hizmeti kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Ek bilgi ve belge istemine ilişkin yazının tebellüğünü müteakip otuz gün içinde istenen bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır.

    (3) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur.

    (4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

    Sözleşmenin unsurları

    Madde 9 – (1) Bankalar ile destek hizmetleri kuruluşları arasında imzalanacak sözleşmelerde;

    a) Destek hizmetinin konusu, kapsamı ve süresi, alınan hizmet karşılığı ödenecek ücret ile tarafların sorumlulukları gibi hususların açık, anlaşılır ve hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde ifade edilmesi,

    b) Destek hizmeti kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak Kurumun denetimine tabi olduğu ve Kurumca talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlü olduğu hususlarının belirtilmesi,

    c) Destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve müşterilerine ait bilgi ve belgelerin, yapılan anlaşmada belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının ve üçüncü kişilere açıklanmasının yasak olduğu, destek hizmeti kuruluşunun söz konusu bilgi ve belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü bulunduğu ve bunlara aykırılık halinde banka tarafından sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği hususlarının belirtilmesi,

    ç) Destek hizmeti kuruluşuna belirli hallerde sözleşmeyi süresinden önce sona erdirme hakkı tanınmakta ise, bu durumda alınan hizmetin başka bir destek hizmeti kuruluşu veya bizzat banka tarafından sağlanmasına imkan verecek bir müddetle destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanmasına devam olunmasına ilişkin hüküm konulması,

    d) Destek hizmeti kuruluşunca verilecek hizmetlerden doğabilecek zararların karşılaması amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacağı hususunun taahhüt edilmesi,

    e) Destek hizmeti kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlerin tamamen veya kısmen alt yüklenici kuruluşlara devrinin mümkün kılınması halinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlara alt yüklenici kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde de yer verileceğinin destek hizmeti kuruluşu tarafından taahhüt edilmesi,

    zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Mesleki sorumluluk sigortası

    Madde 10 – (1) Destek hizmeti kuruluşları verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla imzalayacakları her bir destek hizmeti sözleşmesi için genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

    (2) Mesleki sorumluluk sigortasına esas matrah bankaca destek hizmeti kuruluşuna ödenecek hizmet bedelinin iki katından az olamaz.

    (3) Mesleki sorumluluk sigortasının, 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, 7 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında imzalanacak sözleşmeler için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç yedi gün içinde yaptırılması zorunludur. Destek hizmeti kuruluşunca mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bir örneği banka yönetim kuruluna sunulmak üzere banka denetim komitesine ve Kuruma gönderilir.

    (4) (Ek fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/5.md.) 1 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki hizmetler için mesleki sorumluluk sigortasının, söz konusu hizmetlerle ilgili sözleşmelerin imzalanmasını müteakip en geç on beş gün içinde yaptırılması zorunludur.

    Mesleki sorumluluk sigortasının tazmini

    Madde 11 – (1) Destek hizmeti kuruluşunun kusuruna bağlı olarak, alınan hizmetle ilgili bir zarar doğmuş ise, zarar görenler, ilgili sigorta şirketinden 10 uncu maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılan mesleki sorumluk sigortasının tazmini talebinde bulunurlar.

    Denetim

    Madde 12 – (1) Kurum, destek hizmeti kuruluşlarından Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili göreceği bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, destek hizmeti kuruluşları da istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.

    (2) Üst düzey yönetim, destek hizmeti alınmasında bankanın iç sistemlerinin etkin ve yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici ya da risk doğurucu herhangi bir hususun oluşup oluşmadığı ve destek hizmeti kuruluşunun, ortaklarının ve yöneticilerinin 6 ncı maddede belirlenen şartları idame ettirip ettirmedikleri hususlarında, yılda en az bir defa denetim komitesine ve yönetim kuruluna sunulmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar.

    Sözleşmenin feshi

    Madde 13 – (1) Yönetim kurulu 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapor üzerinde yapacağı değerlendirme neticesinde, denetimi engelleyici veya risk doğurucu hususların varlığına kanaat getirmesi halinde sözleşme süresi sona ermeden destek hizmeti kuruluşundan hizmet alımının sona erdirilmesini kararlaştırabilir. Bu kararın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bilgi verilmesi şarttır.

    (2) Destek hizmeti kuruluşunca, bir banka ile imzalanan destek hizmeti sözleşmesinin süresi içerisinde sözleşmenin feshinden önce gerekçeleri ile birlikte Kuruma bilgi verilmesi zorunludur.

    Yetki iptali

    Madde 14 – (1) 7 nci madde uyarınca yetkilendirilmiş destek hizmeti kuruluşunun;

    a) Kanun veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı nitelikte işlem ve uygulamalarda bulunduğunun veya 6 ncı maddede belirlenen şartları taşımadığının tespit edilmesi,

    b) 10 uncu madde uyarınca mesleki sorumluluk sigortası yaptıramaması,

    hallerinde, Kurul ilgili banka ve destek hizmeti kuruluşundan destek hizmeti sözleşmesinin derhal veya uygun görülecek bir süre içinde feshedilmesini istemeye yetkilidir.

    (2) Destek hizmeti kuruluşunun birinci fıkranın (a) bendi uyarınca bir banka ile imzaladığı destek hizmeti sözleşmesinin feshinin istenilmesi, 7 nci madde uyarınca verilen yetkinin iptal edilmesi olarak kabul edilir. Bir başka bankaya da destek hizmeti vermeye yetkilendirilmiş ise ilgili bankadan ya da bankalardan destek hizmeti sözleşmesinin de derhal veya uygun görülecek bir süre içinde feshedilmesi istenir.

    (3) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca sözleşmenin feshinin istenilmesi destek hizmeti kuruluşunun ilgili bankayla sözleşme yapma yetkisinin iptali olarak kabul edilir ve 7 nci madde uyarınca bir başka bankaya da destek hizmeti vermeye yetkilendirilmiş ise bu banka ya da bankalara Kurumca bilgi verilir.

    İntibak süresi

    Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce bu Yönetmelik kapsamındaki konularda destek hizmeti alan bankalar ile destek hizmeti kuruluşları imzaladıkları sözleşmeleri ve durumlarını bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

    (2) Bankalar ve destek hizmeti aldıkları kuruluşlar 7 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenilen bilgileri birinci fıkrada belirtilen sürede Kurul onayı almak üzere Kuruma gönderirler.

    Yürürlük

    Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik ( 01-11-2006
tarihli ve 26333 sayılı Resmi gazete ile yürürlüğe girmiş olup, Banka destek hizmetleri yönetmeliği 2007 tarihinde çeşitli değişikliklere uğramıştır).

GÜNCELLEME :

ÖNEMLİ MÜLGA NOTU : Bu Yönetmelik 05-11-2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile YÜRÜRLÜKTEN kaldırılmış olup, konu hakkındaki yeni düzenleme linkteki yeni yönetmelikte bulunmaktadır.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız