Özel güvenlik İdari cezalar

İDARİ CEZALAR : Özel güvenlik görevlileri için 5188 sayılı Yasada öngörülen idari cezalar; İdari para cezası, Meslekten ihraç (MEN – Çalışma izninin iptali) ve Bir daha özel güvenlik görevlisi olamama cezasıdır. (Devlet memurluğunda meslekten ve memuriyetten ihraç cezası ile eşdeğer ceza.) Aynı şekilde yasa, bazı durumlarda güvenlik şirketlerinin faaliyet izinlerinin iptali, kurucu ve yöneticilerine başka güvenlik […]

devam...

İDARİ CEZALAR :

Özel güvenlik görevlileri için 5188 sayılı Yasada öngörülen idari cezalar; İdari para cezası, Meslekten ihraç (MEN – Çalışma izninin iptali) ve Bir daha özel güvenlik görevlisi olamama cezasıdır. (Devlet memurluğunda meslekten ve memuriyetten ihraç cezası ile eşdeğer ceza.)

Aynı şekilde yasa, bazı durumlarda güvenlik şirketlerinin faaliyet izinlerinin iptali, kurucu ve yöneticilerine başka güvenlik şirketinde görev yapamama gibi idari yaptırımlar öngörmektedir.

Özel güvenlik kanunu madde 20;

Bu Kanunda öngörülen idari para cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

  • a- 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
  • b- Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası,
  • c- 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,
  • d- 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,
  • e- Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,
  • f- 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası,

idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları mahalli mülkî amir tarafından verilir.

Özel güvenlik idari para cezaları

ÖZEL GÜVENLİK YASASI TARAFINDAN DÜZENLENEN YASAKLAR ve CEZALAR :

1) GREV YASAĞI :

5188 Sk. Madde 17

“Özel güvenlik personeli greve katılamaz”

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Madde 25/1 gereğince; İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir.

Özel güvenlik yasası madde 17 işin niteliği ve önemine binaen güvenlik görevlisinin greve katılmasını yasaklamış olup, özel güvenlik görevlileri, işçi ve işverenin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından gerek yasal ve gerekse yasa dışı grevlere katılamaz.

5188 Sk Md. 20/a gereğince bu yasağa uymamanın cezası;

“Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlisine  bir milyar lira para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir.Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamaz.”

2) ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARMASI YASAĞI :

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanları içinde ve görevli olduğu süre içinde taşıma ve gerektiğinde kullanma yetkisine sahiptir. Özel güvenlik personeli silahını görev bölgesi dışına çıkarabilir mi, üzerinde taşıyabilir mi? Cevap: Hayır.

5188 Sk. Madde 3’e göre; Kişilerin silahlı personel tarafından korunmasına, kurum ve kuruluşlarda bulundurulabilecek silah ve teçhizatın miktarını ve niteliğini özel güvenlik komisyon kararı üzerine vali tarafından izin verilmektedir.

Bu kurala uymamanın cezası 5188 Sk. Md 20/a tarafından şu şekilde düzenlenmiştir;

“ Ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisine bir milyar lira idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.”

Özel Güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dışına çıkarıldığının genel kolluk güçleri tarafından tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılır. Silahını görev alanları dışında taşıma fiili idari açıdan cezayı gerektirdiği gibi bu eylem ruhsatsız silah taşıma suçunu da oluşturacağında adli yaptırımları da bulunmaktadır.

3) ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK BELGESİNİ KULLANMAMA VE KİMLİĞİ BAŞKASINA KULLANDIRMA YASAĞI :

Özel güvenlik görevlisi resmi veya sivil olarak görev yaptığı sürece valilikçe kendisine verilen kimlik kartını görünür bir şekilde üzerinde taşımak zorundadır.

5188 Sk. Madde 12 gereğince;

“Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 inci maddesindeki yetkilerini kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir.

5188 Sk. Madde 20/c gereğince bu kurala uymamanın cezası;

“ Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine Bir milyar lira idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.”

Özel güvenlik görevlisinin kimliğini başkalarına vererek kullandırması halinde, kimlik sahibi özel güvenlik personeli ve kullanan kişi hakkında yasal işlem yapılmakta,  idari ve adli  işlem yapılarak ceza uygulanır.

Kimlik kartını başkasına kullandırma işleminde, başka kanun ihlalleri oluşmuşsa ayrıca o konularda da yasal işlem yapılmalıdır. Örneğin sahtecilik suçu (Özel güvenlik kimlik kartları resmi belge sayıldığından üzerinde yapılan sahtecilikler nedeniyle resmi evrakta sahtecilik suçu ile yargılama yapılmalıdır).

4) BİLDİRİM YAPMAKSIZIN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMA YASAĞI

Özel güvenlik yasası 5.ci madde güvenlik şirketlerinin özel güvenlik hizmeti verebilmesi için en son hizmetin başladığı mesai saati sonuna kadar bu faaliyetlerini Valiliğe (özel güvenlik şube müdürlüğüne) bildirmek zorundadır. Bu kurala uymayarak gerekli hizmete başladığına dair bildirimleri yapmadan özel güvenlik hizmeti veren firmaları hakkındaki müeyyide 5188 sk 20/b bendinde açıklanmıştır;

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası,

idari para cezası verilir.

5) MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN EK ÖNLEMLERE DAİR EMİRLERİN UYGULANMAMASI :

5188 sayılı kanun Madde 6 – Mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

5188 sk. md 20/c ise Kamu güvenliğinin gerektirdiği ek önlemlere ilişkin emirlere uymama halinde bir takım yaptırımlara hükmetmiştir;

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

6) DENETİMLER SONUCUNDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİ TAMAMLAMAMA :

Özel güvenlik yasası madde 20/d

22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

Özel güvenlik şirketleri, birimleri, özel güvenlik eğitimi veren kurumlar ve görevliler İçişleri Bakanlığı tara­fından denetlenebileceği gibi Valiler, İl Jandarma Alay Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetlenebilmektedir.

5188 sk. md. 22 gereğince;

“İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir.

Denetim sonucu tespit edilen eksiklerin ilgili kişi, kurum ve kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur…”

5188 sayılı kanunun idari para cezasını gerektiren  fiiller hakkındaki sayımı sınırlı sayımdadır (numerus clasus). Diğer bir ifadeyle idari para cezasının uygulanabilmesi için yasada yazılı olması gerekir. Yasa ile değil de yönetmelik ile idari para cezası verilemez kuralı genel bir kural olsa da özel güvenlik yasası madde 20 ve 22’nin delaleti ile yönetmelikten doğan yetkiler nedeniyle de idari para cezası verilebilmektedir. (Bu hususun yönetmelik ile ceza verilmez ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz.)

5188 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği 43-44.cü maddelerine göre;

“Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışlarda bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını denetleyebilir.”

“Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı, üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmenin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği, görev alanına uyulup uyulmadığı, silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunları usulüne uygun korunup korunmadığı, kayıt defterlerinin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, eğitim hizmetlerinin bu yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve Yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulup uyulmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.”

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek eksikliklerin giderilmesi için asgari yedi gün süre verilir. Eksiklikler giderilmediği veya denetim sonucunda konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde gerekli idari ve adli işlemler yapılır.

Yönetmelik madde 46, Şirketler ve özel güvenlik görevlileri hakkındaki idari para cezaları ile ilgili olup,yönetmelikte 5188 sayılı kanuna atıf yapılmak suretiyle;

“Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklemek suretiyle, ilgili kişi veya kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsisi olunur.”

hükmü yer almaktadır.

7) GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ GÖREVİ DIŞINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI :

5188 Sk. Md. 16

“ Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.”

Özel Güvenlik ve özel koruma hizmetleri bilgi, beceri ve özellik gerektiren, uzmanlık isteyen hizmet gruplarındandır.   Güvenlik görevlisinin amacı görevli olduğu yerdeki kişilerin vücut bütünlüklerini korumak, kuruluşa zarar verebilecek durumları önceden belirleyerek gerekli güvenlik tedbirlerini almak, kurum ve kuruluşu yangın, sabotaj, hırsızlık olaylarına karşı korumaktır. Bu amaçla görevlendirilen güvenlik görevlilerinin diğer işlerde görevlendirilmesi amaca uygun değildir.  Başka işlerde görevlendirilen güvenlik görevlisinin yaptırım gücü düşer, otoritesi azalır ve beklenen verim alınamaz.

Güvenlik görevlisi başka iş yaparsa, güvenliği kim sağlayacak?

Görevi dışındaki başka hizmetlerde görevlendirilen özel güvenlik elemanının buna itiraz etme, ilgili makam ve mercilere bu durumu bildirme hakkı bulunmaktadır.

Özel güvenlik personelinin güvenlik harici işlerde çalıştırılmasını engellemek amacıyla öngörülen idari para cezası 5188 Sk. Madde 20/e tarafından düzenlenmiştir.

“Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bir milyar lira idari para cezası verilir.”

8) GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YASAĞI

2822 Sayılı kanun Madde 26’ya göre; İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına lokavt denir.

5188 sk. Madde 18, özel güvenlik görevlisinin lokavt (lockout) nediyle işten uzaklaştırılmasını yasaklamış, kuruluşun güvenliğinden sorumlu olması nedeni ile işten uzaklaştırılamayacağı emredici kuralını getirmiştir;

Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

Kanun bu hususta herhangi özel bir müeyyide öngörmemekle birlikte 20/d ve 22.ci maddeler delaletiyle ceza uygulanabileceğini hatırlatırız.

9) GÖREVE BAŞLAYAN veya GÖREVDEN AYRILAN GÖREVLİLERİ BİLDİRMEME :

Güvenlik yasasına göre göreve yeni başlayan güvenlik görevlileri ile herhangi bir nedenle işten ayrılan özel güvenlik görevlilerini bildirmek zorunlu olup, bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idari para cezaları verilmesine hükmedilmiştir;

5188 sk md 20/f

  • 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası,

5188 sk md 11/2 gereğince;

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

madde 12/3’e gereğince;

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

emredici hükümlerine göre bu bildirimlerin yapılması zorunludur.

10) EĞİTİM KURUMLARI VE GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN AMACI DIŞINDA FAALİYET GÖSTERME YASAĞI :

Özel güvenlik hizmeti veren şirketlerin ve özel güvenlik eğitimi veren kurumların denetimler sonucu amacı dışına çıktığı veya suç kaynağına dönüştüğünün tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılarak faaliyet izini iptal edildiği gibi şirket yetkilerinin başka güvenlik ile ilgili firmalarda kurucu ve yönetici olamaması şeklinde müeyyidelere hükmedilmiştir;

5188 sk. Madde 22;

“Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suçun kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların,kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.”

Sonuç olarak, özel güvenlik cezalarının idari cezalar düzenleyen 5188 sayılı kanunun 20.ci maddesi, maddeler halinde hangi mevzuata aykırı durumda ne tür bir idari ceza verileceğini tayin ederken, bir taraftan da kanunun 20/d  maddesi  yönetmeliklere göre oluşan eksiklikleri gidermemeye de idari cezalar tayin etmiştir. Her ne olursa olsun, bir disiplin içinde olması gereken özel güvenlik teşkilatı ve çalışanları, kimlik belgesinin iptali, faaliyet izninin iptali, bir daha görevli veya kurucu-yönetici olamama gibi idari cezalar ile disipline edilmeye çalışılmış, bununla da yetinilmemiş, adli cezalar başlığı altında açıkladığımız üzere çeşitli hapis ve adli para cezaları da vazedilmiştir.

Usulsüz idari para cezalarına itiraz için yetkili Sulh Ceza mahkemesine başvuru yapılması gerektiğini hususunu da belirtelim (Bu konu ileride ayrıca işlenecektir).

Yazan: Av.Feyz Pazarbaşı

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız