Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

Ulaştırma Bakanlığından; ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Sayı : 26468    Resmi Gazete Tarihi : 20-03-2007     BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     Amaç     Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve […]

devam...

Ulaştırma Bakanlığından;

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Sayı : 26468   

Resmi Gazete Tarihi : 20-03-2007

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik olarak oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye’nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasını teminen ilgili kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumlulukları ile bu Kodun öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, Kodun uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren bir uygulama sisteminin sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik;

    a) Uluslararası sefer yapan;

    1) Yüksek-hızlı yolcu tekneleri de dahil tüm yolcu gemileri,

    2) 500 Gros Ton ve üstü yüksek-hızlı tekneler de dahil tüm yük gemileri,

    3) Seyyar açık deniz sondaj üniteleri,

    b) Uluslararası sefer yapan bu tipteki gemilere hizmet veren liman tesisleri ile gemi ve liman tesislerinin işleticisi konumundaki şirket ve kuruluşları, gemi, şirket ve liman tesisleri görevlileri ile bu Yönetmelikte kendilerine yetki, görev ve sorumluluk verilmiş veya yetki devredilmiş kurum ve kuruluşları,

    kapsamaktadır.

    (2) Bu Yönetmelik;

    a) Tonajına bakılmaksızın Kabotaj seferiyle iştigal eden tüm gemilere,

    b) Savaş gemilerine ve yardımcı destek gemilerine,

    c) SOLAS-74’e taraf bir devlet tarafından sahip olunan veya işletilen ve sadece ticari olmayan kamu hizmetlerinde kullanılan diğer gemilere,

    ç) Limanlardaki askeri tesislere,

    uygulanmaz.

    (3) Uygulamaya başlangıç tarihi itibariyle ISPS Koda tabi olmayan gemi ve liman tesislerinin müteakip dönemde ISPS Koda tabi olması yönünde bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, anılan gemi ve liman tesisleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (4) Kabotaj seferiyle iştigal eden bir gemi, ISPS Kod * kapsamındaki bir limana yanaşması halinde, ilgili liman tesisince belirlenen asgari güvenlik kriterlerine uymak zorunda olup, söz konusu geminin ISPS Kodun gemilerle ilgili hükümlerine uymak zorunluluğu yoktur.

       Dayanak

       Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak,

       (2) 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) hükümleri ile Gemi ve liman tesisi güvenliğini arttıran 31/3/2004 tarihli ve (EC) 725/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tüzüğü, liman güvenliğini arttıran 26/10/2005 tarihli ve 2005/65/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Yönetmeliği, deniz güvenliği alanında komisyon denetimlerinin yürütülmesine ilişkin usuller koyan 10/6/2005 tarihli ve (EC) 884/2005 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,

       hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) AAKKM: Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezini,

       b) Belirlenmiş Otorite: Türkiye Cumhuriyeti adına ISPS Kodunun uygulanması ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olan Denizcilik Müsteşarlığını,

       c) Gemi Güvenlik Değerlendirmesi: ISPS Kod kapsamında gemilere yönelik içeriden ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren ve Şirket Güvenlik Sorumlusunun sorumluluğu altında hazırlanan değerlendirmeyi,

       ç) Gemi Güvenlik Planı: Gemideki kişileri, yükü, yük taşıma birimlerini, gemi kumanyasını veya gemiyi, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin, gemide uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş planı,

       d) Gemi Güvenlik Zabiti: Gemide kaptana karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden, Şirket Güvenlik Sorumlusu ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile ilişkilerden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan kişiyi,

       e) GSK Uzmanı: Gemi Sörvey Kurulu Uzmanını,

       f) Güvenlik Seviyesi-1: Uygun asgari koruyucu güvenlik önlemlerinin her zaman için sürdürüleceği seviyeyi,

       g) Güvenlik Seviyesi-2: Artan bir güvenlik olayı riski sebebi ile belirli bir süre boyunca uygun ilave koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviyeyi,

       ğ) Güvenlik Seviyesi-3: Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi, bir güvenlik olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması halinde, kısıtlı bir süre için, daha ileri düzeyde, belirli koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviyeyi,

       h) Güvenlik Deklarasyonu: Bir geminin kaptanı veya Gemi Güvenlik Zabiti ile etkileşime geçtiği liman tesisinin, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu arasında yapılan, geminin limanda kaldığı süre boyunca geçerli olan ve gemi ile liman tesisinin uygulayacağı güvenlik önlemlerini içeren protokolü,

       ı) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

       i) ISPS Kod: IMO’nun SOLAS-74 kapsamında 12/12/2002 tarihli Diplomatik Konferansında kabul edilen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu (International Ship and Port Facility Security Code),

       j) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

       k) Kabotaj: Bir devletin deniz yoluyla kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını,

       l) Liman Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri ya da yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerini,  

       m) Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi: ISPS Kod kapsamında liman tesisine yönelik içeriden ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren, İdare veya İdare tarafından yetkilendirilmiş bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşunca hazırlanan değerlendirmeyi,

       n) Liman Tesisi Güvenlik Planı: Liman tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş planı,

       o) Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu: Liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden ve sürdürülmesinden ve Gemi Güvenlik Zabiti ve Şirket Güvenlik Sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen kişiyi,

       ö) SOLAS-74: 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974),

       p) Şirket: Sahip olduğu veya işletmeciliğini yaptığı veya çıplak kiralama usulü kiraladığı bir geminin her türlü operasyonundan, işletmesinden ve ticari yükümlülüklerinden sorumlu olan kişi/kişiler veya kuruluşları,

       r) Şirket Güvenlik Sorumlusu: Gemi güvenlik değerlendirmesinin hazırlanmasını sağlayan; gemi güvenlik planının geliştirilmesini, onaylanmak üzere sunulmasını ve sonra da uygulanıp sürdürülmesini ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ilişkileri sağlayan şirket tarafından yetkilendirilen kişiyi,

       s) Tanınmış Güvenlik Kuruluşu: Bu Yönetmelik ile belirlenmiş görevleri yerine getirmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan yetki devri sözleşmeleri ile güvenlik konusunda İdare tarafından yetkilendirilmiş ve İdare adına hareket eden kuruluşları,

       ş) Taraf Devlet: SOLAS-74’e taraf olan devleti,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yetki, Görev ve Sorumluluklar

       İdarenin yetki ve sorumlulukları

       Madde 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına ISPS Kodun uygulanması ile görevlendirilmiş ve belirlenmiş otorite olan İdare;

    a) SOLAS-74, Bölüm XI-2 Kural 3 ve Kural 7 hükümlerine göre uygulanabilir güvenlik seviyesini belirlemek,

       b) Gemi güvenlik planını onaylamak veya daha önce onaylanmış bir plan ile ilgili değişiklikleri onaylamak,

       c) ISPS Kod, Bölüm-A ve SOLAS-74, Bölüm XI-II hükümlerine göre geminin uygunluğunu doğrulamak ve gemilere uluslararası gemi güvenlik sertifikası düzenlemek,

       ç) Liman tesisi güvenlik planı hazırlamaktan ve uygulamaktan sorumlu olacak Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun atanması gereken liman tesislerini belirlemek,

       d) Liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmasını ve onaylanmasını ve daha önce onaylanmış bir değerlendirmeye sonradan yapılan değişikliklerin onaylanmasını sağlamak,

       e) Liman tesisi güvenlik planını ve daha önce onaylanan bir plana yapılan sonraki değişiklikleri onaylamak,

       f) SOLAS-74, Bölüm XI-2 Kural 9’a göre gemilere ve liman tesislerine kontrol ve uygunluk önlemlerini tatbik etmek,

       g) Onaylanmış planları test etmek,

       ğ) IMO ile gemilere, liman tesislerine ve şirketlere gerektiğinde bilgi iletmek,

       h) Türkiye’de ISPS Kodun etkin uygulanmasına yönelik olarak ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

       ı) ISPS Kod kapsamında diğer devletlerle ikili veya çok taraflı olarak uluslararası işbirliğini sağlamak,

       yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

       (2) İdare, ISPS Kod kapsamında, gemi ve liman tesisleri ile ilgili belirli işleri kendi adına yürütmek üzere Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarına yetki verebilir, belirli güvenlik görevlerinin sorumluluğunu Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarına devredebilir. Ancak, aşağıda tanımlanan görev ve faaliyetler, bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşuna devredilemez;

       a) Uygulanabilir güvenlik seviyesini belirlemek,

       b) Türkiye’nin deniz yetki alanında bulunan liman tesislerinden hangilerinin, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ataması ve liman tesisi güvenlik planı hazırlamak zorunda olduklarını belirlemek,

       c) Bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesini veya daha önce onaylanmış bir değerlendirmeye sonradan yapılan değişiklikleri onaylamak,

       ç) Bir liman tesisi güvenlik planını veya daha önce onaylanmış bir plana yapılan sonraki değişiklikleri onaylamak,

       d) SOLAS-74, Bölüm XI-2 Kural 9’a göre kontrol ve uygunluk önlemlerini tatbik etmek,

       e) Güvenlik deklarasyonu için gereklilikleri tesis etmek.

       (3) İdare, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde gemi ve liman tesislerimiz de uygulanacak güvenlik seviyelerini belirleyerek, karasularımızdaki veya karasularımıza girecek gemilerin bu güvenlik seviyesinin hükümleri konusunda bilgilendirilmelerini, bu gemilere yardım etmek veya tavsiyede bulunmak ve diğer gemilerin güvenlik konularıyla ilgili hareketleri ve iletişimleri hakkında bilgi verilmesini Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi veya Türk Sahil Radyo aracılığıyla sağlar.

       İlgili kurumlarla işbirliği

       Madde 6 – (1) ISPS Kodun ülkemizde uygulanmasına ilişkin İdare tarafından yapılan faaliyetlerin ilgili kurumlar tarafından yakından takibinin sağlanması, İdare tarafından belirlenen görevlerin ilgili kurumlar tarafından icrası ve ISPS Kodun ülkemizde uygulanmasına ilişkin olarak İdare tarafından belirlenen konularda ilgili diğer kurumların İdareye tavsiyelerde bulunması ve danışmanlık yapması amacıyla İdare tarafından gerekli görülen hallerde, İdarenin başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımından oluşan toplantılar yapılır.

       (2) Söz konusu toplantılar İdarenin talebine ilave olarak yukarıda belirtilen ilgili kurumların talebi üzerine de düzenlenebilir. Bu toplantılarda katılımcılar tarafından alınacak kararlar doğrultusunda, gerek görülmesi halinde ilgili diğer kamu kurumlarından, denizcilikle ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden katılım istenilir.

       Yetkilendirme komisyonu

       Madde 7 – (1) ISPS Kod kapsamında İdare adına Türk Bayraklı gemilere veya liman tesislerine hizmet vermek üzere, İdare tarafından belirlenmiş şartlar çerçevesinde, Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının yetkilendirilmesi ya da var olan yetkilerinin iptaline karar verilmesi amacıyla İdare bünyesinde bir yetkilendirme komisyonu oluşturulur. Komisyona Deniz Ulaştırması Genel Müdürü başkanlık eder ve komisyon, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden ilgili genel müdür yardımcıları ile en az dört daire başkanı ve bir hukuk müşavirinin katılımından oluşur.

       (2) Komisyon, gerekli görülen hallerde toplanır ve oy birliği ile karar alır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve karar defterine kaydedilir.

       (3) Komisyonun olumlu kararı olmadan her hangi bir kuruluşa İdare adına Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olma yetkisi verilemez.

       (4) Komisyonun sekreterya hizmetleri, ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilir.

       Yetkilendirme komisyonunun görevleri

       Madde 8 – (1) Yetkilendirme komisyonun görevi aşağıda belirtilen yetkilerin Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarına devri hususunda, gemilere veya liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu talebinde bulunan kuruluşların İdare tarafından belirlenen Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarında aranacak şartları sağlayıp sağlamadığını belirlemek ve Tanınmış Güvenlik Kuruluşu yetkilendirme talebini karara bağlamaktır.

       (2) Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarına devredilebilecek yetkiler;

       a) Gemiler için;

       1) Gemi güvenlik planlarının ve planlarda yapılacak değişikliklerin onaylanması,

       2) Gemilerin SOLAS-74 Bölüm XI-II ve ISPS Kod Bölüm A gereklerine uygunluğunun doğrulanması ve sertifikalandırılması,

       3) Güvenlik konularında şirketlere tavsiyelerde bulunulması,

       4) Uluslararası gemi güvenlik sertifikasının düzenlenmesi,

       5) Geçici uluslararası gemi güvenlik sertifikası düzenlenmesi.

       b) Liman tesisleri için;

       1) Liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin hazırlanması,

       2) Liman tesisi güvenlik planının hazırlanması.

       ISPS Koda tabi gemilerin sorumlulukları

       Madde 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gemi tipleri ISPS Kod hükümlerine tabidir. Bu gemiler aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:

       a) ISPS Koda tabi her gemide gerekli eğitimi almış ve İdare tarafından belgelendirilmiş en az bir adet Gemi Güvenlik Zabiti bulundurulur.

       b) ISPS Koda tabi her gemide İdare veya İdare adına yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından onaylanmış gemi güvenlik planı bulundurulur. ISPS Koda tabi her gemi için, ISPS Kod Bölüm B hükümleri dikkate alınarak, Şirket Güvenlik Sorumlusunun sorumluluğunda ISPS Kodun Bölüm A hükümlerine uygun olarak orijinal gemi güvenlik planları hazırlanır. Hazırlanan bu planlar İdare veya İdare adına yetkilendirilmiş bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından onaylanır. Söz konusu gemi güvenlik planları İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki bölümden oluşur. Şirket Güvenlik Sorumlusu tarafından, onaylanmış bu gemi güvenlik planlarından bir tanesi şirkette, bir tanesi gemide muhafaza edilir.

       c) ISPS Koda tabi her gemide İdare veya İdare adına yetkilendirilmiş bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından verilmiş ISPS Kod, Bölüm A’da yer alan Ek-1’e uygun şekilde düzenlenen gemi güvenlik sertifikası bulundurulur. Sertifikanın geçerlilik süreleri ve ara denetimleri ISPS Kod Bölüm A Kural 19’da belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

       ç) SOLAS 74, Bölüm XI-I, Kural 3’te belirtildiği gibi geminin IMO numarası gemi üzerinde markalı olur.

       d) SOLAS 74, Bölüm V, Kural 19’da belirtildiği şekilde gemi AIS cihazı ile donatılır.

       e) SOLAS 74, Bölüm XI-I, Kural 5’te belirtilen Sürekli Özet Kayıt gemide güncel bir şekilde hazır bulundurulur.

       f) SOLAS 74, Bölüm XI-II, Kural 6’da belirtildiği şekilde gemi, gemi güvenlik alarmı ile donatılır.

       g) SOLAS 74, Bölüm XI-II, Kural 9.2.1.3 ve Kural 9.2.3’de belirtildiği şekilde geminin uğradığı son 10 liman ve bu limanların güvenlik seviyeleri güncel bir şekilde hazır bulundurulur.

       ISPS Koda tabi liman tesislerinin sorumlulukları

       Madde 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki liman tesisleri ISPS Kod hükümlerine tabidir. Bu liman tesisleri aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:

       a) ISPS Koda tabi her liman tesisi, ISPS Kod Bölüm B hükümleri dikkate alınarak ve ISPS Kod Bölüm A hükümlerine uygun olarak, liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin yapılmasını sağlar ve İdareye onaylatır,

       b) ISPS Koda tabi her liman tesisi, İdare tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde bir Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu atayarak İdareye onaylatır,

       c) ISPS Koda tabi her liman tesisi, ISPS Kod Bölüm B hükümleri dikkate alınarak, onaylanmış liman tesisi güvenlik değerlendirmesi çerçevesinde ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun sorumluluğunda ISPS Kod Bölüm A hükümlerine uygun olarak liman tesisi güvenlik planını hazırlayarak İdareye onaylatır ve İdarenin belirleyeceği esaslar çerçevesinde uygular.

       (2) Liman tesisi güvenlik planı İdare tarafından onaylanan liman tesislerine, beş yılı geçmemek şartı ile her yıl periyodik denetimleri yapılacak olan ISPS Kod, Bölüm B, Ek-2’ye uygun şekilde liman tesisi güvenlik sertifikası düzenlenir. Beş yıllık sürenin sonunda liman tesisi güvenlik sertifikasının yenilenmesi için liman tesislerinin liman tesisi güvenlik değerlendirmesini yeniden yaptırması ve İdare tarafından onaylanması gerekir.

       (3) İdare tarafından yapılan denetim neticesinde ISPS Kod hükümlerini yerine getirmediği anlaşılan liman tesislerinde uluslararası gemi trafiğine izin verilmez.

       (4) ISPS Koda tabi olup liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ataması onaylanmış, liman tesisi güvenlik planı hazırlanma aşamasında olan bir liman tesisinde uluslararası gemi trafiğine İdare tarafından belirlenecek yeni bir talimata kadar her seferinde güvenlik deklarasyonu ile izin verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tanınmış Güvenlik Kuruluşları

    Tanınmış Güvenlik Kuruluşu

       Madde 11 – (1) Bu Yönetmeliğin, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen yetkilerin tamamının veya bir kısmının icrası için ISPS Kod, Bölüm B, Madde 4.5’deki koşullara uygun olarak İdare tarafından belirlenen kriterleri sağlayan kurum ve kuruluşlar Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirilebilirler.

       Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve görevleri

       Madde 12 – (1) İdare adına, gemilere ve/veya liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirilmek üzere baş vuran kurum ve kuruluşlardan, İdare tarafından belirlenen şartları sağladığı yetkilendirme komisyonunun inceleme ve değerlendirmesi neticesinde, olumlu karar alınır ise bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen yetki devri sözleşmesi ile yetkilendirilip, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak tayin edilirler.

       (2) Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının görev ve yetkileri ISPS Kod hükümleri çerçevesinde yetki devri sözleşmesi ile belirlenir.

       (3) ISPS Kod uygulamalarının ticari amaçların ön planda tutulduğu bir faaliyet olmasına ve kalitenin düşürüldüğü bir rekabet ortamı yaratılmasına izin verilmez, bu muhtemel olumsuzlukların önlenmesine ilişkin tedbirler her aşamada İdare tarafından alınır.

       (4) Gemiler ve liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirme talepleri İdare tarafından gerekli görüldüğü şartlarda İdarece belirlenen şekilde kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. İdare gemilere ve liman tesislerine yönelik bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının sayılarına ilişkin sınırlama getirebilir, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu yetkilendirmelerini durdurabilir veya gerekli gördüğünde yeniden yetkilendirme başlatabilir.

       (5) Gerek görüldüğünde, yetkilendirilen Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun yetkisi yetki devri sözleşmesinde belirtilen şekilde geri alınır.

       Gemilere yönelik bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi

       Madde 13 – (1) Gemilere yönelik olarak bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun İdare tarafından denetlenmesi sonucunda veya İdarenin talebi veya Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun talebi sonrasında bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan yetki devri sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, yetkisi iptal edilen Tanınmış Güvenlik Kuruluşu iptal tarihinden sonra İdare adına ISPS Kod kapsamında hiçbir faaliyette bulunamaz.

       (2) Yetkisi iptal edilen Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından iptal tarihi öncesinde onaylanmış gemi güvenlik planlarının, gemide güvenlikle ilgili olarak yenilenmesini gerektirecek değişiklikler olmadığı sürece, geçerliliği aynen devam eder. Yine aynı şekilde iptal tarihinden önce söz konusu Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından düzenlenmiş uluslararası gemi güvenlik sertifikasının geçerliliği ISPS Kod kapsamındaki ilk ara denetime kadar devam eder. Söz konusu ara denetim, İdare adına gemiler için yetkilendirilmiş başka bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından yapılarak gemiye yeni uluslararası gemi güvenlik sertifikası düzenlenir. İdareye yazılı olarak bilgi verilir. Ancak, ara denetlemeye kadar gemi güvenlik planlarında bir revizyon gerektiği durumlarda yine İdare adına yetkilendirilmiş Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarından birisi tarafından söz konusu revizyonlar onaylanır.

       (3) Şirketler yeni bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşu ile anlaştıklarında, şirketin Gemi Güvenlik Zabiti ve yeni Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından İdareye yazılı olarak bilgi verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ISPS Kod Eğitimleri ve Talimler

       ISPS Kod eğitimi ve belgelendirme

       Madde 14 – (1) ISPS Kod kapsamında Gemi Güvenlik Zabiti ve Şirket Güvenlik Sorumlusu olarak görev yapacakların, ISPS Kod Bölüm B Madde 13’e, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu olarak görev yapacakların ise ISPS Kod Bölüm B Madde 18’e uygun olarak İdare tarafından gerekli görülen eğitimi almaları şarttır. İdare tarafından uygun görülen eğitim kurum/kuruluşlarında Gemi Güvenlik Zabiti, Şirket Güvenlik Sorumlusu veya Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu eğitimini tamamlayanlar adına İdare tarafından görmüş oldukları eğitime dayalı olarak Gemi Güvenlik Zabiti, Şirket Güvenlik Sorumlusu veya Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu belgeleri tanzim edilir.

       (2) Gemi güvenlik planı kapsamında gemide görev alan diğer personele ISPS Kod eğitimi Gemi Güvenlik Zabiti ve/veya Şirket Güvenlik Sorumlusu tarafından, liman tesisi güvenlik planı kapsamında liman tesisinde görev alan diğer personele ISPS Kod eğitimi Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve/veya liman tesisinin Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından verilir.

       ISPS Kod kapsamında yapılacak talimler

       Madde 15 – (1) ISPS Kod Bölüm B Madde 13’e uygun olarak gemi güvenliğine yönelik talim ve tatbikatlar:

       a) Talim ve tatbikatların amacı, gemi personelinin, tüm güvenlik seviyelerinde belirlenmiş bütün güvenlik görevleri ve belirlenmek zorunda olan, güvenliğe ilişkin yetersizliklerin tanımlanması ile ilgili uzmanlıklarını sağlamaktır.

       b) Gemi güvenlik planındaki şartların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak için, talimler, en az üç ayda bir yapılır. Ek olarak, herhangi bir zamanda gemi personelinin % 25’inden daha fazlası, son üç ayda bu gemide daha önce hiç talime katılmamış personel ile değiştirilirse, değişikliğin yapıldığı bir hafta içinde talim yeniden uygulanır. Bu talimler, ISPS Kod Bölüm B, Madde 8.9’da belirtilen, güvenlik tehditleri gibi planın her bir unsurunu test etmelidir.

       c) Şirket güvenlik sorumluları, liman tesisi güvenlik sorumluları, Devletin ilgili otoriteleri ve Gemi Güvenlik Zabitlerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında da 18 aydan daha uzun ara olmadan yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar;

       1) Tam kapsamlı veya canlı olarak,

       2) Masaüstü simülasyonu veya seminer şeklinde,

       3) Arama kurtarma veya acil karşılık tatbikatları gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş,

       şeklinde olabilir.

       ç) Şirketin, bir başka taraf devlet ile tatbikata katılımı, İdare tarafından onaylanmış olmalıdır.

       (2) ISPS Kod Bölüm B Madde 18’e uygun olarak liman tesisi güvenliğine yönelik talim ve tatbikatlar:

       a) Talim ve tatbikatların amacı, liman tesisi personelinin, tüm güvenlik seviyelerinde belirlenmiş bütün güvenlik görevleri ve belirlenmek zorunda olan, güvenliğe ilişkin yetersizliklerin tanımlanması ile ilgili uzmanlıklarını sağlamaktır.

       b) Liman tesisi güvenlik planındaki şartların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak için, talimler, eğer özel şartlar başka bir işlemi gerektirmez ise, en az üç ayda bir yapılmalıdır. Bu talimler, ISPS Kod Bölüm B, Madde 15.11’de belirtilen güvenlik tehditleri gibi, planın her bir unsurunu test etmelidir.

       c) Liman tesisi güvenlik sorumluları, Devletin ilgili otoriteleri ile şirket güvenlik sorumluları ve Gemi Güvenlik Zabitlerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında da 18 aydan daha uzun ara olmadan, yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar;

       1) Tam kapsamlı veya canlı olarak,

       2) Masaüstü simülasyonu veya seminer şeklinde,

       3) Acil karşılık veya diğer devlet otoriteleri tatbikatları gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş,

       şeklinde olabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Denetim

       Denetim

       Madde 16 – (1) İdare, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarını, ISPS Koda tabi liman tesisleri ve Türk bayraklı gemiler ile liman tesislerine gelen yabancı bayraklı gemileri her zaman denetleyebilir.

       (2) Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının, liman tesislerinin ve gemilerin denetiminde, SOLAS-74, Bölüm XI-II, ISPS Kod ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Denetimin kapsamı

       Madde 17 – (1) ISPS Kod kapsamında yapılacak denetimler; Tanınmış Güvenlik Kuruluşları, liman tesisleri ve gemiler için ayrı ayrı ISPS Kod ve bu madde çerçevesinde İdare tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

       (2) Denetimler sırasında, faaliyet izinlerinin, sertifika ve belgelerinin geçerli olup olmadığını, Tanınmış Güvenlik Kuruluşları tarafından üçüncü kişilere verilen hizmetin usulüne uygun verilip verilmediği, yetki devri sözleşmelerinde belirtilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığı, kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı; gemi ve liman tesislerine verilen sertifikaların, onaylı güvenlik değerlendirmesi ve güvenlik planının geçerli olup olmadığı; onaylı liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve güvenlik planının uygunluğu, kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, ISPS Kod ve bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların uygun yürütülüp yürütülmediği ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

       Denetim sonucunun izlenmesi

       Madde 18 – (1) Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasında muhafaza edilir, diğer sureti bölge müdürlüğüne, eksiklik ve aykırılık tespit edilmesi halinde bir sureti de İdareye sunulur.

       (2) Gemiler ve liman tesisleri için Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirilmiş kuruluşların denetlenmesinde yetki devri sözleşmesi ile kendisine verilen yetki ve sorumluluklara ilişkin faaliyetlerinde ve yükümlülüklerinde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu kuruluş yazılı olarak uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu, İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenerek, uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığının tespiti halinde, anılan kuruluşun yetkileri üç ay süreyle askıya alınır. Bu sürenin sonunda eksikliklerin tamamlandığı tespit edilirse yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir. Yetkileri askıya alınan Tanınmış Güvenlik Kuruluşu, yetkilerinin askıya alındığı süre içinde sörvey, sertifika değerlendirme raporları ve güvenlik planları düzenleyemez ve/veya plan tadilatları yapamaz. Ancak daha önce verilmiş olan sertifikalar geçerliliklerini korur.

       (3) Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve liman tesisi güvenlik planı onaylanan liman tesisleri için İdare tarafından ISPS Kod Bölüm B, Madde 16.62’ye istinaden 5 yıllığına liman tesisi güvenlik sertifikası düzenlenir. Liman tesisi güvenlik sertifikası düzenlenen liman tesisleri yıllık periyodik denetime tabi tutulur. Liman tesislerinin denetlenmesinde bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlere ilişkin faaliyetlerinde ve yükümlülüklerinde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu kuruluş yazılı olarak uyarılır ve düzeltilmesi için liman tesisi işletmecisine uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre verilir. Verilen sürenin sonunda, söz konusu tesis İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenir ve mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilirse, uygunsuzluk giderilinceye kadar tesisin liman tesisi güvenlik sertifikası askıya alınır. Güvenlik sertifikasının askıya alınmasına neden olan uygunsuzlukların giderildiğinin İdareye ibrazını müteakip, eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde, sertifikanın askıya alınması işlemi iptal edilir. Geçerlilik süresi dolan sertifikalar için, o tesise ait Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi yeniden hazırlanır ve onayını müteakip liman tesisi güvenlik planı gözden geçirilerek gerekli revizeler yapılır ve liman tesisi güvenlik sertifikası yeniden düzenlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Güvenlik seviyelerinin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması

       Madde 19 – (1) ISPS Kod kapsamındaki tüm Türk Bayraklı gemiler, liman tesisleri ve ülkemiz deniz yetki alanlarında bulunan ISPS Koda tabi gemiler, ayrıca bir bildirim yapılmaması ve bu Yönetmelikte yer alan yetki ve prosedürler çerçevesinde daha üst bir güvenlik seviyesi uygulanmaması halinde, güvenlik seviyesi-1’de bulunur ve bu seviyenin gerektirdiği tedbirleri uygularlar.

       (2) İdare, güvenlik konusunu etkileyen gelişmeleri ve istihbarat bilgilerini dikkate alarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda genel veya kısmi olarak daha üst güvenlik seviyesi uygulayabilir. Böyle durumlarda, uygulama denizcilere duyuru olarak veya diğer muhabere vasıtaları ile en kısa sürede ilgililere duyurulur. İvedi hareket edilmesi zorunlu durumlarda İdare, yukarıda belirtilen kurumların görüşünü almadan da daha üst güvenlik seviyesini uygulama kararı alabilir. Böyle bir karar alındığında İdare tarafından ilgili kurumlar ivedilikle haberdar edilir.

       (3) Türk Bayraklı gemi ve liman tesislerinde daha üst güvenlik seviyesi uygulanmasını gerektirecek bir durumun mevcudiyetinin değerlendirilmesi durumunda bu Yönetmelikte belirtilen Belirlenmiş Otorite irtibat noktalarından birine durum bildirilerek verilen talimata uyulur. Gecikilmesinde ciddi güvenlik risklerinin ortaya çıkmasının muhtemel olması durumunda, gemiler için kaptan veya Gemi Güvenlik Zabiti, liman tesisleri için Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, güvenliğinden sorumlu oldukları gemilerde ve liman tesislerinde daha üst güvenlik seviyesinde belirtilen tedbirleri alabilir. Ancak İdare tarafından bir talimat olmaksızın güvenlik seviyesi “1”den “2” nci veya “3” üncü seviyeye çıkarılamaz. Böyle durumlar en kısa sürede belirlenmiş otorite irtibat noktalarından birine iletilir. İdare, durumu değerlendirerek gerekli görürse güvenlik seviyesinde yükseltme yaparak ilgili gemilere ve liman tesislerine duyurur.

       (4) Güvenlik seviyesinin 3’e çıkarılması durumunda İdare tarafından ilgili ulusal güvenlik birimlerine bildirimde bulunulur.

       (5) İlgili ulusal güvenlik birimlerinin herhangi bir olaya müdahalesi ve alacakları tedbirler kendi mevzuatlarına göre belirlenir.

       (6) Liman tesislerinde güvenlik seviyesinin 3’e çıkması durumunda, İdare ilgili ulusal güvenlik kuruluşları ile irtibatı sürdürür ve gerekli bilgileri, gemilere ve liman tesislerine aktarır.

       Kontrol ve uyma tedbirleri

       Madde 20 – (1) SOLAS 74, Bölüm XI-II, Kural 9 ve ISPS Kodun ilgili hükümleri çerçevesinde, liman tesislerimizdeki ISPS Kod uygulamaları, bu tesislere gelen ISPS Kod kapsamındaki Türk ve yabancı bayraklı gemilerin tümüne uygulanacak olup, bu gemilerin denetimleri bu konuda eğitim almış ve İdarece tam olarak yetkilendirilmiş personel tarafından, yetkili personelin olmadığı limanlarda ise Liman Başkanları tarafından yapılır. Bu denetimler sırasında, IMO tarafından hazırlanan “Denizde Güvenliği Artırmak için Kontrol ve Uygunluk Tedbirleri Rehberi”nden (Guidance On Control And Compliance Measures To Enhance Maritime Security-Resolution MSC.159 (78)) faydalanılır.

       (2) Rehber doğrultusunda, gemi tarafından limana gelmeden önce İdare tarafından belirlenen bilgiler yanaşma ordinosu ile birlikte geminin Türkiye’de bağlı bulunduğu acente aracılığı ile ilgili Liman Başkanlığına iletilir. Bu çerçevede yapılacak uygulamalarda;

       a) ISPS Koda tabi olup ta ISPS Koda ilişkin olarak hiçbir sorumluluğu yerine getirmeyen liman tesisine, ISPS Koda tabi gemiler alınmaz.

       b) Gemiden yanaşma öncesinde alınan söz konusu bilgilerin incelenmesi neticesinde, geminin, uluslararası gemi güvenlik sertifikası veya geçici uluslararası gemi güvenlik sertifikası ve onaylı gemi güvenlik planına sahip olmadığının anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilir;

       1) Eğer gemi, ISPS Koda tabi olan ve liman tesisi güvenlik planı onaylanmış bir liman tesisine yanaşacak ise, bu durumda eksikliklerini tamamlayana kadar liman tesisine alınmaz ve demirde bekletilir,

       2) Eğer gemi, ISPS Koda tabi olup liman tesisi güvenlik değerlendirmesi onaylanmış ve liman tesisi güvenlik planı hazırlanma aşamasında olan bir liman tesisine yanaşacak ise, İdare tarafından belirlenecek yeni bir talimata kadar her seferinde güvenlik deklarasyonu ile limana alınır. Güvenlik deklarasyonunun yapılmadığı tespit edilirse operasyon durdurulup gemi liman dışına çıkarılır.

       c) Geminin, uluslararası gemi güvenlik sertifikası veya geçici uluslararası gemi güvenlik sertifikası ve onaylı gemi güvenlik planına sahip olmadığı limana yanaşması sonrasında yapılan denetimde anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilir;

       1) ISPS Koda tabi olan ve liman tesisi güvenlik planı onaylanmış liman tesislerinde, gemiye bu eksikliklerini tamamlayana kadar operasyon izni verilmez.

       2) ISPS Koda tabi olup, liman tesisi güvenlik değerlendirmesi onaylanmış ve liman tesisi güvenlik planı hazırlanma aşamasında olan liman tesislerinde ise, geminin operasyonuna, güvenlik deklarasyonu yapılarak, bir sefere mahsus olmak üzere izin verilir ve bir sonraki gelişinde liman tesisine alınmayacağı bildirilir.

       (3) Gemiden limana gelmeden önce alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde ISPS Kod gereklerine uymadığına ilişkin açık gerekçelerin oluşması halinde geminin limana girmeden evvel denetlenmesi, ilgili liman tesisi tarafından sağlanacak deniz vasıtası ile yapılır. Bu imkanın sağlanamaması durumunda denetim, geminin liman tesisine yanaşmasına müteakip yapılır.

       (4) SOLAS-74 Sözleşmesine taraf olmayan ve ISPS Kodu uygulamak zorunda bulunmayan devletlerin gemileri liman tesislerine güvenlik deklarasyonu yapılarak alınır.

       (5) ISPS Koda tabi liman tesislerimize ait bilgi ve irtibat detayları internet üzerinden, karasularımızdaki güvenlik seviyeleri limanlarımıza gelen gemilere bildirilmek amacıyla Türk Radyo tarafından yazılı (Navtex) ve sözlü (VHF) olarak yayınlanır. Ayrıca, liman tesisindeki Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile irtibat kurmak isteyen gemiler Türk Radyo üzerinden bu irtibatı gerçekleştirirler.

       (6) Liman devleti denetim uzmanlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı liman başkanlıklarında ISPS Koda tabi gemilerin denetimi, sadece gemide uluslararası gemi güvenlik sertifikası veya geçici uluslararası gemi güvenlik sertifikasının olup olmadığının kontrolü ile onaylı bir gemi güvenlik planının gemide var olup olmadığının doğrulanması şeklinde liman başkanları tarafından yapılır.

       (7) Gemilerin ISPS Kod kapsamındaki denetimlerine ilişkin düzenlenmesi gereken rapor formu İdare tarafından belirlenir. Belirlenen bu formlar denetimi düzenleyen yetkili personel veya liman başkanı tarafından doldurulduktan sonra orijinali gemi kaptanına verilir, bir kopyası yine İdare tarafından belirlenen usule göre İdareye gönderilir.

       (8) Eğer geminin limana girişine veya yük operasyonuna izin verilmemiş ise, yedinci fıkrada belirtilen form, düzenleyen tarafından; İdareye, geminin bayrak devletine, geminin Tanınmış Güvenlik Kuruluşuna, IMO’ya ve geminin gideceği bir sonraki limana faks ile gönderilir. Geçici tedbirler ile geminin operasyonuna izin verilmiş ise İdareye ve bayrak devletine bildirim yapılır.

       (9) Türk Bayraklı gemilerin yabancı limanlarda ISPS Kod eksikliklerinden dolayı tutulmalarının önlenmesini teminen, yapılan denetimler sonucunda eksiklikler olduğu tespit edilen gemilerin, bu eksiklikler giderilene kadar yabancı bir limana gitmesine izin verilmez.

       (10) ISPS Kod kapsamındaki bir gemi liman tesislerimize gelmeden önce İdare tarafından belirlenen bilgiler, yine İdare tarafından belirlenen usullere göre gemi kaptanı tarafından hazırlanarak bir önceki limandan doğrudan veya geminin Türkiye’de bağlı bulunduğu acentesi vasıtasıyla ilgili Liman Başkanlığına faksla iletilir. Bu durumun faksla yapılamaması halinde acente, kaptanla en uygun haberleşme vasıtasıyla temasa geçerek aldığı bilgileri İdarenin belirleyeceği usule uygun olarak Liman Başkanlığına iletir. Ancak, bu durumda gemi, yanaşmasına müteakip operasyonuna başlamadan evvel ISPS Koda göre durumunun doğrulanması amacıyla denetime tabi tutulur.

       Güvenlik deklarasyonu

       Madde 21 – (1) Güvenlik deklarasyonu, ISPS Kod, Bölüm-A, Madde 5’te belirtildiği şekilde yapılır. Zorunlu güvenlik deklarasyonu uygulaması dışında kaptan veya Gemi Güvenlik Zabiti ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu tarafından gerekli olduğuna dair kanaat getirildiği zaman da ISPS Kod, Bölüm-A, Madde 5’te belirtildiği şekilde güvenlik deklarasyonu düzenlenmesi için talepte bulunabilir.

       (2) İdare, ISPS Kod, Bölüm-A, Madde 5 dışına çıkmamak şartı ile gerek gördüğü durumlarda güvenlik deklarasyonu düzenlenmesi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler getirebilir.

       Güvenlik alarmlarının alınması

       Madde 22 – (1) SOLAS-74, Bölüm XI-II, Kural 6 gereği gemiler gemi güvenlik alarm sistemi ile donatılacaktır. Türk bayraklı bir geminin denizde veya limanda güvenlikle ilgili bir eyleme maruz kalması sonucu gemi güvenlik alarmı aktif hale getirildiğinde bu alarmı alacak birim Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezidir. Ayrıca, yabancı bayraklı gemilerce de gönderilebilecek gemi güvenlik alarmı, gerek bu gemiler sorumluluk sahamız içerisinde olsun gerekse dışında olsun, Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınabilmesi muhtemeldir. Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Türk bayraklı veya yabancı bayraklı bir gemiye ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak gemi güvenlik alarmı alındığı zaman aşağıda belirtilen şekillerde hareket edilecektir. Buna göre;

       a) Türk bayraklı gemilerde:

       1) Gemi, karasularımızda veya çevre denizlerimizde ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, geminin bağlı bulunduğu şirket/Şirket Güvenlik Sorumlusu ile hemen irtibat kurularak elde edilen bilgiler doğrultusunda olaya müdahale edilmesi amacıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haberdar edilir. Dışişleri Bakanlığına da bilgi verilir.

       2) Gemi, Türk limanında ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, olaya müdahale edilmesi amacıyla liman güvenlik birimleri ile genel kolluk birimleri hemen haberdar edilir.

       3) Gemi, diğer bir devletin karasularında veya yakınında veya limanın da ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, geminin bağlı bulunduğu şirket/Şirket Güvenlik Sorumlusu ile hemen irtibat kurularak elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı haberdar edilir. Geminin bulunduğu bölgeden veya limandan sorumlu devletin bu konudaki yetkili otoritesi bilgilendirilir. Daha sonra yetkili otorite ile olaya ilişkin sürekli irtibat içerisinde olunur ve Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilir. Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, geminin bulunduğu bölgeden veya limandan sorumlu devlette bu konuda yetkili otorite bulunamazsa, Dışişleri Bakanlığı durumdan haberdar edilir ve o ülkenin ilgili birimlerine diplomatik yollardan ulaşılmasına çalışılır.

       b) Yabancı bayraklı gemilerde:

       1) Gemi, Türk karasuları içerisinde ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, karasularımızda bir güvenlik alarmı alındığında olaya müdahale amacıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haberdar edilir. Olay ve olayın sonuçları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile geminin bayrak devleti tarafından belirlenen yetkili otoritesi bilgilendirilir.

       2) Gemi, Türk karasuları dışarısında ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, geminin bayrak devleti tarafından belirlenen yetkili otoritesi, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili bilgilendirilir. Bayrak devleti tarafından olaya tarafımızca müdahale edilmesi istenilir ise Dışişleri Bakanlığının onayı alınarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgilendirilir. Geminin bağlı bulunduğu bayrak devletine ait yetkili otorite bilgilendirilir. Bayrak devleti tarafından olaya tarafımızca müdahale edilmesi talep edilmez ise yine ilgili yerler bilgilendirilir.

       3) Gemi, Türk limanında ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, geminin bayrak devleti tarafından belirlenen yetkili Otorite ve Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilir. Olaya müdahale edilmesi amacıyla liman güvenlik birimleri ile genel kolluk birimleri hemen haberdar edilir. Olayın sonuçları ile ilgili geminin bağlı bulunduğu bayrak devletine ait yetkili otorite ve Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilir.

       4) Gemi, diğer bir devletin yetki alanı içerisinde ise; Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından olayla ilgili olarak hemen geminin bayrak Devletinin yetkili otoritesi ve geminin bulunduğu yerden sorumlu Devletin yetkili otoritesi bilgilendirilir.

       ISPS Kod Bölüm B’nin zorunlu uygulanacak bölümleri

       Madde 23 – (1) 12/12/2002 tarihinde IMO tarafından onaylanan, ISPS Kod bölüm B’de yer alan;

       a) 1.12 Gemi güvenlik planlarının revizyonu,

       b) 1.16 Liman tesisleri güvenlik değerlendirmesi,

       c) 4.1 Güvenlik planları ve değerlendirmelerinin gizliliğinin korunması,

       ç) 4.4 Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının görev ve yetki kapsamları,

       d) 4.5 Tanınmış Güvenlik Kuruluşların minimum yeterlilikleri,

       e) 4.8 Güvenlik seviyelerinin tespiti,

       f) 4.14, 4.15, 4.16 Liman tesisleri güvenlik planları bilgileri ve irtibat noktaları,

       g) 4.18 Dokümanların tanımlanması,

       ğ) 4.24 Gemilerin karasularında seyrettiği devletin güvenlik tavsiyelerine uymaları,

       h) 4.28 Personel seviyesi,

       ı) 4.41 Gemilerin limana girişleri reddedildiğinde veya limandan çıkarıldığında bilgileri iletilmesi,

       i) 4.45 SOLAS-74’a taraf olmayan ülkelerin gemileri,

       j) 6.1 Şirketlerin gemi operatörlüğü konusunda bilgi sahibi kaptan sağlama yükümlülükleri,

       k) 8.3 – 8.10 Gemi güvenlik değerlendirmesi için minimum standartlar,

       l) 9.2 Gemi güvenlik planı için minimum standartlar,

       m) 9.4 Gemi güvenlik planının onaylanması,

       n) 13.6, 13.7 Gemi Güvenlik Zabitleri, Şirket Güvenlik Sorumluları ve gemi personeli için güvenlik eğitim ve tatbikat periyotları,

       o) 15.3, 15.4 Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi için minimum standartlar,

       ö) 16.3, 16.8 Liman tesisi güvenlik planı için minimum standartlar,

       p) 18.5, 18.6 Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, liman tesisi güvenlik personeli ve ilgili kişiler için eğitim ve tatbikat periyotları,

       maddelerinin uygulanması zorunludur. Bölüm B’nin diğer bölümleri ise uygulamada dikkate alınacak tavsiyeler olarak nitelendirilir.

       Bildirimler

       Madde 24 – (1) ISPS Kodun uygulanması kapsamında bildirim yükümlülükleri aşağıdaki esaslara göre yerine getirilir.

       a) SOLAS-74, Bölüm XI-II, Kural 13’de belirtilen hususlar, zamanında güncellenerek İdare tarafından IMO’ya bildirilir.

       b) Güvenlik seviyesinin 2 veya 3’e çıkarılması durumunda, mümkün olan en kısa zamanda ve uygun muhabere vasıtaları ile ilan edilen güvenlik seviyesi;

       1) İlgili limanlara,

       2) Türk deniz yetki alanlarında seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilere,

       İdare tarafından bildirilir.

       c) Türk bayraklı bir geminin, girmek niyetinde olduğu bir yabancı limandan daha yüksek bir güvenlik seviyesine sahip olması durumunda, durum kaptan tarafından liman yetkililerine irtibat noktaları üzerinden bildirilerek güvenlik deklarasyonu istenilir.

       ç) Talepleri halinde, ISPS Kodun uygulanması konusunda görevli irtibat noktaları İdare tarafından talep sahibi ülke, gemi ve liman yetkililerine bildirilebilir.

       d) SOLAS-74, Bölüm XI-II, Kural 9’da belirtilen, uygun güvenlik sertifikasının olmaması veya SOLAS-74, Bölüm XI-II ve ISPS Kod Bölüm-A’ya uymadığı konusunda açık kanıtlar bulunması durumunda gemilere uygulanan tedbirler, uygulayan görevlilerce İdareye, İdare tarafından da ilgili bayrak devletine bildirilir.

       (2) Bu tedbirler kapsamında limanlara girişi reddedilen, limandan çıkarılan veya limana girme niyetinden vazgeçen gemiler, İdare tarafından, eğer biliniyorsa geminin uğrayacağı bir sonraki liman devleti yetkililerine ve diğer sahildar devletlere IMO tarafından geliştirilen prensipler göz önünde bulundurularak bildirilir. Bu bildirinin güvenilirliği ve güvenliği sağlanır.

       Güvenlik anlaşmaları

       Madde 25 – (1) ISPS Kodun uygulanmasına ilişkin olarak diğer devletlerle ikili veya çok taraflı anlaşmalar yapılabilir. Bu anlaşmalara ilişkin çalışmalar, İdare ile Dışişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülür. İdare anlaşmalara ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili kurumların görüşü alınarak, ülkemiz limanları ile diğer bir ülke limanları arasında düzenli sefer yapan gemilerin tabi olacakları prosedürleri düzenlemek ve bu prosedürleri hafifletmek üzere ilgili ülke ile SOLAS-74, Bölüm XI-II, Kural-11 kapsamında güvenlik anlaşması yapılabilir. Böyle bir durum gemi işletenleri tarafından İdareye teklif edilebilir. Bu teklifler İdare tarafından değerlendirilir. Söz konusu anlaşmanın, SOLAS-74 Bölüm XI-2, Kural 11, Madde 4’de belirtildiği üzere beş yıldan uzun olmayan periyodik aralarla gözden geçirilmesi zorunludur.

       Alternatif tedbirler

       Madde 26 – (1) ISPS Koda tabi gemilerin nadiren uğradığı ve ISPS Kodun kalıcı olarak uygulanmasının uygun olmadığı liman tesisleri için ISPS Kodda öngörülen tedbirlere eşit koruma sağlayacak alternatif tedbirlerin uygulanması İdare tarafından istenebilir. Alternatif tedbirlerin uygulanmasına yönelik teklifler liman işleticileri veya Tanınmış Güvenlik Kuruluşları tarafından İdare’ye ulaştırılır. Bu teklifler İdare tarafından incelenir ve yapılacak işlemlere ilişkin tekliflerle birlikte nihai karar İdare tarafından verilir. Bu tür düzenlemelerin uygunluğu en geç iki yıl arayla periyodik olarak denetlenir.

       (2) Liman tesisi güvenlik planının içinde yer alan güvenlik önlemleri, liman tesisi güvenlik planının onaylanması ile uygun bir süre içinde uygulamaya koyulmalı ve liman tesisi güvenlik planı her bir önlemin ne zaman uygulamaya koyulacağını belirlemelidir. Eğer bunların sağlanmasında muhtemel bir gecikme olur ise, bu konu İdare ile müzakere edilmeli ve geçici bir süreyi kapsayan eşdeğer seviyede bir güvenlik sağlayacak tatminkar, alternatif güvenlik önlemleri üzerinde anlaşılarak İdarenin onayı alınmalıdır.

       (3) Aşağıda belirtilen hallerde;

       a) Liman tesisine yanaşacak geminin güvenlik seviyesi, liman tesisi güvenlik seviyesinden yüksek olduğu,

       b) ISPS Koda tabi bir geminin Koda tabi olmayan bir liman tesisine zorunlu hallerde yanaşması söz konusu olduğu,

       c) SOLAS-74’e taraf olmayan bir ülke bayrağını taşıyan geminin ISPS Koda tabi liman tesisine yanaşması durumunda,

       ç) Talep edilmesi halinde,

       mevcut güvenlik seviyesinde ISPS Kodunun A bölümündeki hükümlere uygun olarak ve SOLAS-74, Bölüm XI-II, Kural 12’de belirtilen hükümler çerçevesinde, gemi ile liman tesisi arasında mutabık kalınan ilave güvenlik tedbirleri uygulanır.

       İdarenin düzenleme yetkisi

       Madde 27 – (1) Bu Yönetmelikle, SOLAS-74 Bölüm XI-I, XI-II ve ISPS Kod Bölüm A ve B birlikte kullanılır ve icra edilir. Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda SOLAS-74 Bölüm XI-I, XI-II ve ISPS Kod Bölüm A ve B hükümleri dikkate alınır.

       Yürürlük

       Madde 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ek-1

    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN ……………….’NUN

    SOLAS-1974, BÖLÜM XI-2 VE ISPS KOD, BÖLÜM-A KAPSAMINDA GEMİLERE YÖNELİK TANINMIŞ GÜVENLİK KURULUŞU (RSO) OLARAK YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

    YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

    1 – AMAÇ:

    Bu sözleşme, İdare tarafından, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974) (SOLAS-74) Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) Bölüm-A kapsamında, gemilerin faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin var olan sertifikalandırma, denetleme, onaylama, doğrulama ve değerlendirme görevlerini, İdare adına icra etmek üzere, gemi ve gemi işletmeleri konusunda yeterli bilgiye ve güvenlik konularında da yeterli uzmanlığa sahip Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin koşulları ve yetki alanları ile bu Kuruluşların denetlenmelerine ve yetkilerinin iptaline dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    2 – TANIMLAR:

    İdare   :   Denizcilik Müsteşarlığını,

    RSO   :   Tanınmış Güvenlik Kuruluşunu,

    SOLAS-74   :   1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974),

    ISPS Kod   :   Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,

    IMO   :   Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

        ifade eder.

    3 – GENEL HÜKÜMLER:

    3.1 – Bu Sözleşme ile, ………….Kuruluşu ISPS Kod Bölüm-B Madde 4.5’te yer alan koşullara sahip olduğunu, Sözleşme ile kendisine verilecek görevleri bu koşullarda belirtilen niteliklere uygun ve bu konuda eğitim almış personel ile icra edeceğini, Sözleşme süresince bu koşullara uygunluğunu koruyacağını ve bu Sözleşme hükümlerini yerine getireceğini kabul eder.

    3.2 – Bu sözleşme ile, …………… Kuruluşu, İdare adına bu Sözleşmenin 4. maddesindeki Yetkiler bölümünde belirtilen görevleri yapmak üzere RSO olarak yetkilendirilmiştir. Bu görevler dışındaki hizmetlere ilişkin yetkilendirme karşılıklı görüşmeler neticesinde İdare tarafından ayrı değerlendirilecektir.

    3.3 – …………… bu sözleşme hükümlerine uyduğu sürece, …….. tarafından sunulan hizmetler ve sertifikalar, İdare tarafından sunulan hizmet ve sertifikalar gibi yasal kabul edilecektir.

    3.4 – Gemi sahibi ya da işleticileri ile bağlantısı olan Tanınmış Güvenlik Kuruluşları (RSO), kendi gemilerine veya kendileri ile bağlantılı olan gemilere işlem yapamazlar.

    4 – YETKİLER:

    4.1 – ……………. Kuruluşu bu sözleşme ile İdare adına aşağıdakileri yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

    Bunlar;

    a) Gemi Güvenlik Planı ve ona ait değişikliklerin onaylanması,

    b) Gemilerin, ISPS Kod Bölüm-A ve SOLAS-74 Bölüm XI-2 gereklerine uygunluğunun doğrulanması ve sertifikalandırılması,

    c) Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının düzenlenmesi,

    d) Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası düzenlenmesi,

    4.2 – ……… Kuruluşu, gemi güvenlik değerlendirmeleri ve gemi güvenlik planlarını hazırlayabileceği gibi, şirketlere tavsiye ve yardımda da bulunabilir. Eğer ……… Kuruluşu bir gemiye ilişkin olarak güvenlik değerlendirmesi, güvenlik planı veya mevcut güvenlik planında değişiklik hazırlarsa, ……… Kuruluşu o gemiye ait gemi güvenlik planını veya plana ait değişiklikleri onaylayamaz.

    4.3 – Gemi güvenlik planının ya da önceden tasdikli bir planda yapılan değişikliklerin onay için ……… Kuruluşuna sunulması, geliştirilen plan ya da yapılan değişiklikler temel alınarak, güvenlik değerlendirmesi ile bir arada yapılacaktır.

    4.4 – Gemi Güvenlik Planları ve Gemi Güvenlik Değerlendirmelerinin içeriği ile her bir güvenlik seviyesinde uygulanacak prosedürler, ISPS Kod’a uygunluk sağlayacaktır.

    4.5 – Denetleme işlemleri,

    .. Kuruluşunun sörveyörlerince yürütülür.

    Kuruluşu, İdare tarafından tanınmış kendisinin de ikili anlaşması olan diğer bir kuruluşun sörveyörlerini veya bu sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirdikleri tüm hizmetler ve görevler için

    .. Kuruluşunun kalite güvence sistemine bağlı olan bağımsız sörveyörler kullanabilir.

    5 – RAPORLAMA:

    5.1 – Bu sözleşme ile ………. Kuruluşu, 4. madde kapsamında kendisine verilen yetkilere ilişkin olarak yaptığı tüm işlemleri İdareye sürekli rapor olarak sunmayı taahhüt eder.

    5.2 – Raporlama içerisinde ………. Kuruluşu tarafından yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği İdareye sunulacaktır. 01.07.2004 tarihine kadar, ………. Kuruluşu tarafından yapılan her işleme ilişkin bilgi ve belgeler, İdareye, işlemin tamamlanmasını müteakip bildirilecektir. 01.07.2004 sonrasında bu bildirimlerin belirli periyotlarda yapılmasına İdare karar verebilir.

    5.3 – ………. Kuruluşu, talep edilmesi halinde, Gemi Güvenlik Planlarının onaylı birer örneğinin, gemi sahibi veya işleticisi tarafından İdaredeki yetkili kişilere teslim edilmesini sağlayacaktır. Yine talep edilmesi halinde Gemi Güvenlik Planlarında yapılacak değişikliklerin, gerekçeleri ile birlikte, yine aynı şekilde gemi sahibi veya işleticisi tarafından İdareye sunulmasını sağlayacaktır.

    5.4 – İdare tarafından, SOLAS-74, Bölüm XI-2 ve ISPS Kod’a ilişkin olarak uygulanan ulusal mevzuatlar, kurallar ve güvenlik seviyeleri ile bunlarda yapılacak değişiklikler ………. Kuruluşuna bildirilecektir.

    5.5 – İdare, SOLAS-74, Bölüm XI-2 ve ISPS Kod’a ilişkin olarak kendi adına yetkilendirdiği RSO’lara ilişkin bilgileri ve yetki alanlarını IMO’ya ve talep edilmesi halinde diğer taraf ülkelere bildirilecektir.

    6 – KAYITLAR:

    Bu sözleşme ile ………. Kuruluşu, yetkileri dahiline giren konularda gemilere ilişkin yapmış oldukları tüm işlemler ile hazırlamış oldukları bilgi ve belgeleri kayıt altına almayı ve İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen normal raporlama haricinde istenildiği taktirde, bu bilgi ve belgelere ilişkin olabilecek tüm talepleri karşılamayı taahhüt eder.

    7 – TANINMIŞ KURULUŞLAR ARASINDA GEÇİŞLER:

    7.1 – Gemilerin bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşundan diğerine geçmeleri halinde, her iki kuruluş tarafından da İdareye durum derhal bildirilecektir. Ayrıca, gemilere ait tüm bilgiler yeni Tanınmış Güvenlik Kuruluşuna iletilecektir.

    7.2 – Gemiyi kayıt altına alan Tanınmış Güvenlik Kuruluşu, yapacağı inceleme ve sörvey sonucu tespit edilecek kusur ve eksiklikler giderilmedikçe herhangi bir belge düzenlemeyecektir. Anılan eksikliklerin giderilmesi halinde, belge düzenlemeden önce yapılan işlemlere ilişkin olarak İdareye bilgi verecektir.

    7.3 – Diğer bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşu tarafından belgesi iptal edilen veya güvenliğe ilişkin bir eksikliği nedeniyle, Tanınmış Güvenlik Kuruluşunu değiştiren bir gemiyi kayıt altına alan Tanınmış Güvenlik Kuruluşu, İdarenin onay ve talimatı olmadan, bu gemiye belge düzenlemeyecektir.

    7.4 – International Association of Classification Societies (IACS) üyesi Klas Kuruluşlarının Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak İdare adına yetkilendirilmeleri durumunda, bu Kuruluşlar arasındaki geçişlerde IACS prosedürleri uygulanacaktır.

    8 – SERTİFİKALANDIRMA:

    ………. Kuruluşu, bu sözleşme ile kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sertifikaları İdare adına düzenlemeye yetkilidir. ………. Kuruluşu, gemilere ilişkin Sertifikalandırma, Geçici Belgelendirme ve Denetleme işlemlerini ISPS Kod/Bölüm-A/Madde-19’da belirtilen şekilde gerçekleştirecektir.

    9 – DENETİM:

    9.1- ……………… Kuruluşu, İdare tarafından, bu sözleşme ile verilen görevlerin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediği hususunda, her iki yılda bir en az bir defa olmak üzere denetlenir. İdarece gerekli görünen durumlarda, bu maddede belirtilen denetimler haricinde de, ………. Kuruluşu İdare tarafından denetlenebilir.

    9.2- Söz konusu denetim, ………. Kuruluşu tarafından bu sözleşme ile kendisine verilen yetkiler dahilinde yapılan işlemleri, bu sözleşme hükümlerine ………. Kuruluşunun uygunluğunu, personel kalitesini, personelin eğitimlerini ve tutulan kayıtları kapsar.

    10 – YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI:

    10.1 – İdare tarafından yapılan denetimler neticesinde, ………. Kuruluşunun bu sözleşmede belirtilen koşulları haiz olmadığının, bu sözleşme ile kendisine verilen görevlere ilişkin faaliyetlerinde ve yükümlülüklerinde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, ………. Kuruluşu yazılı olarak uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması için bir ay süre verilir.

    Bu süre sonunda, RSO, İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenerek, uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığının tespiti halinde,anılan kuruluşun yetkileri üç ay süreyle askıya alınır. Bu sürenin sonunda eksikliklerin tamamlandığı tespit edilirse yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir.

    10.2 – Yetkileri askıya alınan RSO, yetkilerinin askıya alındığı süre içinde sörvey, sertifika değerlendirme raporları ve emniyet planları düzenleyemez ve/veya plan tadilatları yapamaz. Ancak daha önce verilmiş olan sertifikalar geçerliliklerini korur.

    10.3 – İdarece yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gecikmeksizin, İdare tarafından bildirilir.

    11 – YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİNDE TADİLAT:

    İdare tarafından, ISPS Kod kapsamında yetki devrine ilişkin olarak yapılan bu sözleşme, gerekli görülen lüzum üzerine ……… Kuruluşunun da görüşü alınarak tadil edilebilir. Ancak, tadilata ilişkin bildirim iki ay önceden ………. Kuruluşuna bildirilecektir.

    12 – İDARİ KANUN VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:

    12.1- Yetki devri sözleşmesi, Türk Mevzuatına göre yorumlanır. Bu sözleşme ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

    12.2- Adı geçen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, ……………… Kuruluşu, idarecileri, çalışanları ve kuruluş adına çalışan taraflar, mevzuat hükümlerince korunur.

    13 – YETKİNİN İPTALİ:

    13.1 – ………. Kuruluşunun, yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin devam ettiği veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde birden fazla uygulanması halinde, ………. Kuruluşunun tüm yetkileri iptal edilir.

    13.2 – Bu sözleşme tarafların birbirlerini 4 ay önceden ihbar etmeleri kaydıyla, sebep göstermeksizin karşılıklı olarak fesih edilebilir.

    14 – LİMAN DEVLETİ KONTROLU:

    ……….. Kuruluşu, kayıtları altındaki Türk bayraklı gemilerde, herhangi bir limanda yapılacak denetim sonucu, kendi yetkileri dahilindeki konularda alıkoymayı gerektirecek veya gerektirmeyecek kusur ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda; söz konusu eksikliklere ilişkin hususları yorumları ile, talep edilmesi halinde, İdareye iletecek ve yapılan işlemler konusunda bilgi verecektir.

    Yabancı limanlarda yapılan denetimler sonucunda, yetkileri kapsamında tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak, İdarenin bilgisi dahilinde, denetimin yapıldığı yabancı liman idaresi ile işbirliği içerisinde olunacaktır.

    15 – SORUMLULUKLAR:

    15.1 –

    .. Kuruluşunun ve/veya

    kuruluşu adına hareket eden diğer kuruluşların, bunların personelinin, acentelerinin veya diğerlerinin fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hallerinde, sorumluluğu doğuran fiillerin mahkeme kararı ile sabit olması kaydıyla;

    .1 Kasıtlı fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak İdareye yüklendiği hallerde; İdare, bu sorumluluğu nedeniyle tazmin ettiği tutarları, tüm fer’ileri ile birlikte

    .Kuruluşuna rücu eder.

    .2 İhmali fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak idareye yüklendiği hallerde; İdare, bu sorumluluğu nedeniyle tazmin ettiği tutarları, dört milyon Euro’yu geçmemek üzere, tüm fer’ileri ile birlikte

    .Kuruluşuna rücu eder.

    .3 Kasıtlı veya ihmali fiillerden kaynaklanan ve malın kaybı, hasarı, değerinin azalması gibi maddi zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak idareye yüklendiği hallerde; İdare, bu sorumluluğu nedeniyle tazmin ettiği tutarları, iki milyon Euro’yu geçmemek üzere, tüm fer’ileri ile birlikte

    Kuruluşuna rücu eder.

    15.2- ………. Kuruluşu, İdare adına hareket ederken, yetki aldığı diğer kuruluşlar ile birebir sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşme yasal sınırlar çerçevesinde olacaktır.

    15.3- ………. Kuruluşu tarafından, İdare adına yürütülen ve bu sözleşmede yer alan güvenlik değerlendirmeleri ve güvenlik planlarına yönelik hizmetler, bu hizmetleri alan taraflar ücretlendirilmek suretiyle yürütülür.

    15.4- İş bu yetki devri sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, RSO tarafından istihdam edilen personelin değiştirilmesinin istenmesi halinde, yeni personelin nitelikleri ve istihdam edileceği görevleri İdareye bildirilerek onayı alınacaktır.

    Bu sözleşme taraflarca………. tarihinde imza altına alınmıştır.

       …………………………………….   …………………………….

       Tanınmış Güvenlik Kuruluşu   Denizcilik Müsteşarlığı

    Ek-2

    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN ……………….’NUN SOLAS -74, BÖLÜM XI-2 VE ISPS KOD, BÖLÜM-A KAPSAMINDA LİMANLARA YÖNELİK TANINMIŞ GÜVENLİK KURULUŞU

    (RSO) OLARAK YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

    1- AMAÇ:

    Bu sözleşme, İdare tarafından, 1974-Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) Bölüm-A kapsamında, liman tesisi faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin var olan güvenlik değerlendirmeleri ve güvenlik planlarını hazırlama görevlerini, İdare adına icra etmek üzere, liman tesisi faaliyetleri ile gemiler konusunda yeterli bilgiye ve güvenlik konularında da yeterli uzmanlığa sahip Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin koşulları ve yetki alanları ile bu Kuruluşların denetlenmelerine ve yetkilerinin iptaline dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    2- TANIMLAR:

    İdare   : Denizcilik Müsteşarlığını,

    RSO   : Tanınmış Güvenlik Kuruluşunu,

    SOLAS-74: 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974),

    ISPS Kodu: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,  

    IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

    ifade eder.

    3- GENEL HÜKÜMLER:

    3.1- Bu Sözleşme ile, ………….Kuruluşu ISPS Kod Bölüm-B Madde 4.5’de yer alan koşullara sahip olduğunu, Sözleşme ile kendisine verilecek görevleri bu koşullarda belirtilen niteliklere uygun ve bu eğitimleri almış personel ile icra edeceğini, Sözleşme süresince bu koşullara uygunluğunu koruyacağını ve bu Sözleşme hükümlerini yerine getireceğini kabul eder.

    3.2- Bu sözleşme ile, …………… Kuruluşu, İdare adına bu Sözleşmenin 4. maddesindeki Yetkiler bölümünde belirtilen görevleri yapmak üzere RSO olarak yetkilendirilmiştir. Bu görevler dışındaki hizmetlere ilişkin yetkilendirme karşılıklı görüşmeler neticesinde İdare tarafından ayrı değerlendirilecektir.

    3.3- …………….. bu sözleşme hükümlerine uyduğu sürece, …………… tarafından sunulan hizmetler ve sertifikalar, İdare tarafından sunulan hizmet ve sertifikalar gibi yasal kabul edilecektir.

    3.4- İdarece yetkilendirilmiş Tanınmış Güvenlik Kuruluşları (RSO) ve bunların personeli İdare adına hareket edemezler.

    4- YETKİLER:

    4.1- ……………. Kuruluşu bu sözleşme ile İdare adına aşağıdakileri yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

    Bunlar;

    a) Liman Tesislerinin, Güvenlik Değerlendirmelerini yapmak,

    b) Liman Tesislerinin, Güvenlik Planlarını hazırlamak.

    4.2- ………. Kuruluşu, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmelerini ve Liman Tesisi Güvenlik Planlarını, ISPS Kod/Bölüm-A/Kural 14-15-16’da açıklandığı şekilde gerçekleştirecek ve Liman Tesislerinde, ISPS Kod/Bölüm-A/Kural 17-18’de açıklandığı şekilde atanacak Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun (PFSO) gerekli eğitim ve talimleri yerine getirmesini sağlayacaktır.

    4.3- Her bir liman tesisi için hazırlanacak olan Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmeleri, tamamlandıktan sonra İdarenin onayına sunulacaktır. Ancak, İdarenin, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmelerinde, düzeltme veya ilave değişiklik talebi olursa, bu durum 10 gün içerisinde RSO’ya gerekçeleri ile birlikte iletilecek ve bunlar İdarenin istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

    4.4- ISPS Kod hükümlerine göre birden fazla liman tesisinin, tek bir Liman Tesisi Güvenlik Planında yer alması hususunda, ISPS Kod uyarınca, gerekli gerekçeler ortaya konularak İdarenin uygun görüşü alınacaktır.

    4.5- Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmeleri, liman tesisinde yapılacak küçük ya da büyük değişiklikler ile değişen tehditler göz önüne alınarak tekrar yapılacak ve duruma uygunluğu İdare tarafından kontrol edilerek, gerekirse plan revizyonları ile birlikte tekrar onay için İdareye sunulacaktır.

    5- RAPORLAMA:

    5.1- Bu sözleşme ile ………. Kuruluşu, 4. madde kapsamında kendisine verilen yetkilere ilişkin olarak yaptığı tüm işlemleri İdareye sürekli rapor olarak sunmayı taahhüt eder.

    5.2- Raporlama içerisinde ………. Kuruluşu tarafından yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği İdareye sunulacaktır. İdare bu bildirimlerin belirli periyotlarda yapılmasına karar verebilir.

    5.3- ………. Kuruluşu tarafından yapılacak, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmeleri ve Planları, Türkçe hazırlanacak (ancak, ihtiyaç duyulması halinde İngilizce çevirisi de istenecektir) ve elektronik ortamda da, İdareye iletilerek her türlü izinsiz erişime karşı korunacaktır.

    5.4- İdare tarafından, SOLAS-74, Bölüm XI-2 ve ISPS Kod’a ilişkin olarak uygulanan ulusal mevzuatlar, kurallar ve güvenlik seviyeleri ile bunlarda yapılacak değişiklikler ………. Kuruluşuna bildirilecektir.

    5.5- İdare, SOLAS-74, Bölüm XI-2 ve ISPS Kod’a ilişkin olarak kendi adına yetkilendirdiği RSO’lara ilişkin bilgileri ve yetki alanlarını IMO’ya ve talep edilmesi halinde diğer taraf ülkelere bildirilecektir.

    6- KAYITLAR:

    Bu sözleşme ile ………. Kuruluşu, yetkileri dahiline giren konularda liman tesislerine ilişkin yapmış oldukları tüm işlemler ile hazırlamış oldukları bilgi ve belgeleri kayıt altına almayı ve İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen normal raporlama haricinde istenildiği taktirde, bu bilgi ve belgelere ilişkin olabilecek tüm talepleri karşılamayı taahhüt eder.

    7- TANINMIŞ KURULUŞLAR ARASINDA GEÇİŞLER:

    7.1- Liman Tesislerinin bir Tanınmış Güvenlik Kuruluşundan diğerine geçmeleri halinde, her iki kuruluş tarafından da İdareye durum derhal bildirilecektir. Ayrıca, liman tesislerine ait tüm bilgiler yeni Tanınmış Güvenlik Kuruluşuna iletilecektir.

    7.2- Liman tesisini kayıt altına alan Tanınmış Güvenlik Kuruluşu, yapacağı inceleme ve sörvey sonucu tespit edilecek kusur ve eksiklikler giderilmedikçe herhangi bir belge düzenlemeyecektir. Anılan eksikliklerin giderilmesi halinde, belge düzenlemeden önce yapılan işlemlere ilişkin olarak İdareye bilgi verecektir.

    8- DENETİM:

    8.1- ……………… Kuruluşu, İdare veya İdare tarafından belirlenecek bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından, bu sözleşme ile verilen görevlerin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediği hususunda her iki yılda bir en az bir defa olmak üzere denetlenir. İdarece gerekli görünen durumlarda, bu maddede belirtilen denetimler haricinde de, ………. Kuruluşu İdare veya İdarece belirlenecek bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenebilir.

    8.2- Söz konusu denetim, ………. Kuruluşu tarafından bu sözleşme ile kendisine verilen yetkiler dahilinde yapılan işlemleri, bu sözleşme hükümlerine ………. Kuruluşunun uygunluğunu, personel kalitesini, personelin eğitimlerini ve tutulan kayıtları kapsar.

    9- YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI:

    9.1- İdare tarafından yapılan veya yaptırılan denetimler neticesinde, ………. Kuruluşunun bu sözleşmede belirtilen koşulları haiz olmadığının, bu sözleşme ile kendisine verilen görevlere ilişkin faaliyetlerinde ve yükümlülüklerinde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, ………. Kuruluşu yazılı olarak uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması için bir ay süre verilir.

    Bu süre sonunda, RSO, İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenerek, uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığının tespiti halinde,anılan kuruluşun yetkileri üç ay süreyle askıya alınır. Bu sürenin sonunda eksikliklerin tamamlandığı tespit edilirse yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir.

    9.2- Yetkileri askıya alınan RSO, yetkilerinin askıya alındığı süre içinde güvenlik değerlendirmesi ve güvenlik planları düzenleyemez ve/veya plan tadilatları yapamaz.

    9.3- İdarece yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gecikmeksizin, İdare tarafından bildirilir.

    10- YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİNDE TADİLAT:

    İdare tarafından, ISPS Kod kapsamında yetki devrine ilişkin olarak yapılan bu sözleşme, gerekli görülen lüzum üzerine ve herhangi bir sebep gösterilmeden tadil edilebilir. Ancak, tadilata ilişkin bildirim iki ay önceden ………. Kuruluşuna bildirilecektir.

    11- İDARİ KANUN VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:

    11.1- Yetki devri sözleşmesi, Türk Mevzuatına göre yorumlanır. Bu sözleşme ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

    11.2- Adı geçen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, ……………… Kuruluşu, idarecileri, çalışanları ve kuruluş adına çalışan taraflar, mevzuat hükümlerince korunur.

    12- YETKİNİN İPTALİ:

    12.1- ………. Kuruluşunun, yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin devam ettiği veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde birden fazla uygulanması halinde, ………. Kuruluşunun tüm yetkileri iptal edilir.

    12.2- Bu sözleşme tarafların birbirlerini 2 ay önceden ihbar etmeleri kaydıyla, sebep göstermeksizin karşılıklı olarak fesih edilebilir.

    13- SORUMLULUKLAR:

    13.1- Bu sözleşmede belirtilen görevlerin, ………. Kuruluşu tarafından yerine getirilmesi esnasında, RSO’ya ait memurlar, çalışanlar veya onun adına Tanınmış Kişilerin bir ihmali veya hatalarından kaynaklandığı mahkeme tarafından belirlenen, İdare adına meydana gelmiş bir kayıp veya hasar durumunda; İdare, meydana gelen kayıpları Kuruluşa kusuru ölçüsünde rücu eder.

    13.2- ………. Kuruluşu, İdare adına hareket ederken, yetki aldığı hususlarda kuruluşlar ile birebir sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşme yasal sınırlar çerçevesinde olacaktır.

    13.3- ………. Kuruluşu tarafından, İdare adına yürütülen ve bu sözleşmede yer alan güvenlik değerlendirmeleri ve güvenlik planlarına yönelik hizmetler, bu hizmetleri alan taraflar ücretlendirilmek suretiyle yürütülür.

    13.4- İş bu yetki devri sözleşmesinin imzalanmasını müteakip RSO tarafından istihdam edilen personelin değişikliğinde, istihdam edilecek personelin kişisel bilgi ve belgeleri ile icra edeceği görevler İdareye bildirilerek onayı alınacaktır.

       Bu sözleşme taraflarca ………………. tarihinde imza altına alınmıştır.

       …………………………………….   ……………………………..

       Tanınmış Güvenlik Kuruluşu   Denizcilik Müsteşarlığı

* ISPS Kodu nedir? International Ship and Port Facility Security Code 

*  Uluslararası Gemi Ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız