Koruma ve Güvenlik Planı

Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği,  özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde koruma ve güvenlik planı örneği hazırlanarak 30 gün içinde Valilik makamına verileceğini düzenlemektedir. 5188 sayılı Özel Güvenlik yasasının uygulanmasına dair Yönetmeliğin 12. maddesi ; Koruma ve Güvenlik Planları Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik […]

devam...

Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği,  özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde koruma ve güvenlik planı örneği hazırlanarak 30 gün içinde Valilik makamına verileceğini düzenlemektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik yasasının uygulanmasına dair Yönetmeliğin 12. maddesi ;

Koruma ve Güvenlik Planları
Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Koruma ve Güvenlik Planı içeriğinde bulunması gereken zorunlu unsurlar:

 1. Tesis veya alanların yerleşim planı,
 2. Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekat tarzı,
 3. Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
 4. Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
 5. Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
 6. Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı,
 7. Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler,
 8. Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı,
 9. Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı,
 10. Kurum, Kuruluş, Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantısının krokisi,
 11. İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri.
 12. Kurum veya Kuruluşa tahsis edilmiş olan Güvenlik ve Silah Kadro çizelgesi,
 13. Nöbet Hizmetleri Talimatı,Nokta ve Devriye yerleri ve Güvenlik Sorumlusu Kimlik Bilgileri.

1- TESİS VE ALANLARIN YERLEŞİM PLANI:
Kuruluşun Adı Adresi ve Telefon Faks no’ları
Kuruluşun Bağlı Olduğu Kurum veya Kuruluş
Kuruluşun Bağlı Olduğu Kolluk Kuvveti
Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlık
Kuruluşun Faaliyet Konusu ve Yıllık Kapasitesi
Yerleşim Durumu (Açık ve kapalı alanda (m²) olarak
Koruma ve Güvenlik Planlarını hazırlayan ilgili birim
Kurum veya Kuruluşta çalışan toplam personel sayısı ve Görevli listesi.

……. Tarih ve sayılı valilik oluruna istinaden Ek-1 krokide belirtilen alan dahilinde, (…) noktada; (…) silahlı/silahsız özel güvenlik personeli, (…) silah( Tabanca / Uz.Nam.Sil.) ile ….tarihli onaylı kıyafet ile koruma ve güvenlik uygulaması gerçekleştirilmektedir.
( denilmek sureti ile ilgili alan krokisi konularak, hangi alan dâhilinde, noktalarda ve güzergâhta özel güvenlik hizmeti sağlanacağı kroki üzerinde işaretlenecektir.)

2- YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGIN SONRASI UYGULANACAK HAREKET TARZI:
Kurum, Kuruluş ya da tesislerde yangına karşı alınan tedbirler, yangın sonrasında uyulması gereken hareket tarzı yazılarak hazırlanan dosyaya konur, alınan önlemlere ilişkin bilgilerin herkesin görebileceği bir yerde asılı bulunması sağlanmalıdır.

07.10.2004 tarih ve 25606 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” Madde. 15 hükmü gereği, 19/12/2007 tarih ve 26735 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde.124 ile belirlenen yetkililerce alınan tedbirler dahilinde; acil durum ekiplerinde (…) personel görevlendirilmiştir. Olası acil durumlarda 110 Yangın İhbar Hattı aranarak, itfaiye ekiplerinin intikal edene kadar, görev dağılımları doğrultusunda ilk müdahalelerde bulunulacak, intikalleri sonrası ise; aynı yönetmelik Madde.7/5.fıkra hükmü gereği, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girilecektir. (yazılması ile yetinilecek, ilgili tesis için hazırlanmış ayrıntılı yangın talimatı buraya işlenmeyecektir. görevlendirilme yapılmadı ise:…… Madde.124 ile belirlenen yetkililerce herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. şeklinde belirtilecektir)

3- DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGININA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:
Kurum ve kuruluşta Doğalgaz kaçağı ve yangına karşı alınan önlemleri ve hareket tarzı belirtilmelidir.

Koruma ve güvenlik uygulama alanları dahilindeki doğalgaz tesisatı ve kullanım araçlarındaki olası kacak ve arızalara karşı duyarlı bulunulmakta, bu yöndeki tespit ve bildirimler gecikmeksizin 187 doğalgaz acil ihbar hattına bildirilmek ile birlikte doğalgaz kullanım güvenliği dahilindeki acil önlemler alınarak, olası yangın durumunda Madde 2 doğrultusunda hareket edilecektir.

4- ELEKTRİK KAÇAĞI VE YANGININA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:
Kurum ve kuruluşta Elektrik kaçağı ve yangına karşı alınan önlemleri ve hareket tarzı belirtilmelidir.

Koruma ve güvenlik uygulama alanları dâhilindeki elektrik tesisatı ve kullanım araçlarındaki olası kacak ve arızalara karsı duyarlı bulunulmakta, bu yöndeki tespit ve bildirimler gecikmeksizin 186 elektrik arıza hattına bildirilerek, olası yangın durumunda Madde 2 doğrultusunda hareket edilecektir.

5- HIRSIZLIK EYLEMLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:
a) Kurum veya kuruluşta hırsızlık eylemlerine karşı “Kapalı Devre Kamera Sistemi”nin kurulup kurulmadığı?
b) Kurum veya kuruluşta hırsızlık eylemlerine karşı “Alarm Sistemi”nin kurulup kurulmadığı?
c) Kurum veya kuruluşta varsa, alarm sisteminin “Özel Alarm Haber Alma Merkezi”ne bağlı olup olmadığı?
d) Kurum veya kuruluşta bina duvarlarına darbelere karşı duyarlı “Darbe Sensörleri”nin monte
ettirilip ettirilmediği?
e) Kurum veya kuruluşta hırsızlık eylemlerine karşı şahısların giriş ve çıkışlarda ne gibi kontrollere
tabi tutuldukları?
f) Zemin katların camlarında demir parmaklık vs… önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığı?

Koruma ve güvenlik uygulama alanları dâhilindeki olası hırsızlık olaylarına karşı:
Teknik Yönden:
a) (…) Kamera,
b) (…) X-Ray,
c) (…) Detektör,
d) ( …) …vb.
Uygulama Yönünden :
a) (….) Kontrol Noktası,
b) (… ) Yaya devriye,
c) ( …) Motorize devriye,
d) (…) ….vb.
Fiziki Yönden:
a) (…) mt. çevre duvarı
b) (…) kontrollü geçiş kapısı
c) (…) …vb
İle alınan önlemler duyarlı bir şekilde takip edilmekte, bu yönde bir tespit ya da şikâyet alınması durumunda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile tanımlanmış yetkiler dâhilinde gerekli müdahale yapılarak, suç soruşturmasına konu her türlü bilgi, belge ve eşya ile olayın tarafları yetkili genel kolluk personeli gelene kadar muhafaza altında bulundurulacaktır.

6- DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:
Kurum ve kuruluşta Deprem ve Doğal Afetlere karşı alınan önlemleri ve hareket tarzı belirtilmelidir.

İlgili tesis için afet ve acil durum yönetimi kapsamında alınmış tedbirler/belirlenmiş görevlere, 07.10.2004 tarih ve 25606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” Madde 15 gereği (…) personel katılım sağlanacaktır.

7- SABOTAJLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER, SABOTAJ SONRASI EYLEMCİLERİN KAÇIŞ YOLLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE İLGİLİ MERCİLERE VERİLECEK BİLGİLER:

Sabotaja Karşı Koruma ve Önleme Tedbirleri :


A – Hazırlık Bakımından;
a) Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan tedbirler nelerdir?
b) Girilmesi yasak yerlere, yasağı bildiren levhaların ilk bakışta görülebilir biçimde konulması bu gibi yerlerin dış ve iç kapı, merdiven ve pencerelerinde alınan emniyet tedbirleri ve bu tedbirlerin nasıl kontrol edildiği?
c) Hizmet binasında özellikle hassas yerlerde çalışan personelin özel ve genel durumunun sürekli şekilde nasıl tetkik ve kontrol edildiği?
d) Özel tedbir alınması gereken hizmet binalarında, bina girişi için personele fotoğraflı giriş kartları verilip verilmediği ve nasıl kontrol edildiği, Kontrol için alınmış daha başka özel tedbirler varsa, neler olduğu?
e) Durumları kuşku verici kimseler varsa, bunlar hakkında Müdürlüğünüz veya Güvenlik Biriminiz tarafından alınan tedbirler ve bu konuda güvenlik birimleriyle yapılan temaslar nelerdir?
f) Kurumda varsa çalışan,Yabancı uzmanların ad ve soyadları, uyrukları ve ne şekilde kontrol edildikleri?
g)Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek depoları ile önemli tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için alınan tedbir ve tertipler nelerdir?
h) Komşu binalardan veya bu binaların damlarından ya da herhangi bir yerinden hizmet binaları ve eklentilerine girmek mümkün ise, bu gibi yerlerin nasıl korunduğu?
i) Hizmet binalarının ve eklentilerinin özelliklerine göre alınmış diğer tedbir ve tertiplerin neler olduğu?
B – Teknik Bakımdan;
a) Sabotajlara elverişli yerlerde teknik bakımdan alınan zorunlu tedbirler nelerdir?
b) Teknik koruma grubu teşkilatının kaç kişiden oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı işler nelerdir?
c) Hizmet binasında ve eklentilerinde meydana gelecek herhangi bir teknik arızanın en kısa zamanda giderilmesi için alınan tedbirler nelerdir?
d) Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan tedbirler nelerdir?
e) Elektro – manyetik, nükleer, biyolojik, kimyasal ve buna benzer etkilere karşı alınan tedbirler nelerdir?

C- Koruma Bakımından;
a) Güvenlik Personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri?
b) Güvenlik Personeli ile ilgili güvenlik araştırmalarının yapılıp yapılmadığı?
c) Nöbet ve devriye hizmetlerinin ( 24 ) saat süreklilik esasına göre ne şekilde tertiplendiği?
d) Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol edildikleri?
e) Güvenlik Personelinin bir saldırıyı karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı, nerede ve nasıl eğitim gördüğü?
f) Hizmet binasının genel giriş kapılarının sayıları ve bu kapılarda alınan koruma tedbirleri nelerdir?
g) Personelin giriş çıkışlarına ayrılan kapılarda alınacak tedbirler, aramaların hangi yerlerde ve nasıl yapılacağı?
h) Hizmet binasının etrafında tel örgü, parmaklık veya duvar gibi engellerden hangilerinin bulunduğu, bunların genişlik ve yüksekliklerinin ne kadar olduğu?
i) Hizmet binası etrafında ve özellikle önemli olan yerlerde olan yerlerde iç ve dış aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp yapılmadığı?
j) Hizmet binasının önemi,kapladığı alanın genişliği ve bulunduğu yerin topoğrafik yapısı dikkate alınarak çevresinde nöbetçi kule veya kulübelerin yapılıp yapılmadığı,gerekli muhabere irtibatlarının bulunup bulunmadığı?
k) Bir tehlike anında kullanılmak üzere ikaz ve alarm sisteminin kurulup kurulmadığı?

D- Koruma Grupları ve Görevleri:
a) FİZİK KORUMA GRUBU :
b) TEKNİK KORUMA GRUBU :

E- Alınan Sabotaj İhbarı Neticesinde Yapılması Gereken İşlemler:
Sabotajların İhbarı ve Yapılacak İşlem :
a) Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen sabotajların kurum,kuruluş ve tesis dahilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personele ne şekilde duyurulacağı?
b) Zora başvurularak girişilen sabotajlara alarm şekil ve araçları ile alınacak karşı koyma tedbirleri nelerdir?
c) Sabotaj olaylarından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler nelerdir?
Mahalli Genel Kolluk Kuvvetleri İle İşbirliği :
a) Bu planın hizmet binası içinde genel kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip ve gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli genel kolluk kuvvetleri ile ne şekilde temas ve işbirliği yapılacağı?
b) Personelin fotoğraf,parmak izi,el yazıları ve imza örneklerinin personel birimlerinde muhafaza edilip edilmediği?
Diğer Tedbirler :
a) Bütün koruma ve korunma tedbirlerinin, denemeler yapılmak suretiyle daima işler halde tutulup tutulmadığı?
b) Görevli personelin, plan kapsamındaki konularla ilgili eğitimler için yapılan işler, alınan tedbirler ile uzman kuruluşlardan istenebilecek eğitim, destek ve yardımların neler olduğu?
c) Para, kıymetli evrak ve diğer kıymetlerin nakil ve muhafazalarında alınan önlemler nelerdir?

Koruma ve güvenlik uygulama alanları dahilinde ilgili tesisler için 16.10.1988 tarih ve 88/13543 sayılı sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Madde 6 gereği hazırlanmış “Sabotajlara Karşı Koruma Planı” dahilinde, aynı yönetmeliğin Madde 13 hükmü doğrultusunda (…) personel ile fiziki koruma hizmetlerinde görev alınmaktadır.
( İlgili tesis/bina sabotaj yönetmeliği kapsamında değil ise; ilgili tesis “16.10.1988 tarih ve 88/13543 sayılı sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği kapsamında bulunmamaktadır” yazılması yeterli olacaktır.)

F- Bomba ve Tehditlere Karşı Alınacak Tedbirler:
Amaç :
Adli ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir bomba tehdidi veya bir tehdit halinde müessese içerisinde paniğe meydan vermeden koruma ve Güvenlik Planı esasları dahilinde gerekli önlemlerin aldırılmasını sağlamaktır.
Kapsam : Alınması öngörülen önlemler sayesinde, ünite içerisinde bulunan bütün görevliler ile mevcut servislerde çalışan personel ve binaya giren ve binada bulunan diğer kimselerin güvenliğini, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin gizlilik dereceli evrakın muhtemel bir olay halinde zarar görmesini içerir.
Sevk ve idare :
A) Herhangi bir bomba ve tehdit olayında yapılması gerekecek işler için yetki öncelikle o müessesede
1- Dairenin yetkili amiri
2- Yardımcısı
3- Koruma amiri, Sivil Savunma Amiri veya varsa Sivil Savunma Uzmanı
B)  Sevk ve İdarenin yerine getirilmesinde yapılmış bulunan
1- Koruma ve Güvenlik Planı
2- Sivil Savunma Planı
3- Koruyucu Güvenlik Esasları
4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarda emniyet ve kaza önleme ve talimatı
5- Binaların yangından koruma yönetmeliği göz önüne alınarak uygulama yapılır.
C)  Bomba ve tehditlerin açıklık kazanmış olması can ve mal güvenliği yönünden tehdidin önem ifade etmesi halinde paniğe meyden vermeden, binanın tahliyesi ve önemli malzeme ile evrakın güvenliğine verilecektir.
Tehdit haberinin alınması :
Uluslararası veya milli siyasi tansiyonunun artması veya harp halinde ve buna benzer ortamlarda muhtemel tehdit olaylarında alınacak tedbirler ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilecektir.
a) Tehdit telefon ile yapılmış ise;
1- Binada telefon bulunan her görevli ile santrallere bu konuda önceden eğitici bilgiler verilmiş olmalıdır.
2- Telefon ve tehdidi alan bu tehdidin mahiyetini en kısa zamanda kime iletileceği konusunda eğitilmiş olması
3- Haberleşmenin en seri nasıl ulaştırılacağı planlanırken tehdidin,
(aa) Mesai saatlerinde
(bb) Mesai saatleri dışında olması halindeki hareket tarzları planlanmalıdır.
4- Tehdidin telefon ile yapılmasında,
(aa) Geliş zamanının tespiti,
(bb) Kullanılan kelimelerin aynen kaydedilmesi,
(cc) Tehdit nedeni mümkün olduğu kadar telefonda konuşturularak bilgi edinmeye gayret edilmesi ve imkan dahilinde şu soruları sorma imkanı araştırılmalıdır.
1. Bomba nereye yerleştirilmiştir?
2. Binanın hangi katındadır ?
3. Ne zaman patlayacaktır ?
4. Binayı boşaltmak gerekli midir.?
5. Bombanın cinsi nedir ?
6. Bombanın tahrip gücü nedir ?
(dd) Malumat alma imkanı olması halinde telefondaki tehdidin
1. Kadın ve erkek olduğu,
2. Ses tonuna göre muhtemel yaş durumu,
3. Konuşurken özellik ifade eden karakteristikleri, vurguları vb. dikkat edilmelidir.
4. Geri planda duyulabilen sesler kaydedilmelidir.
5. Telefon paraleli mevcut ise konuşma kayda alınmalıdır.
6. Tehdit mektup ile yapılmış ise yetkili amire durum iletilmelidir.
7. Zarfın içinde karton veya metal bir katılık varsa kurcalamalı tehlikelidir.
(ee) Tehdidi yapan şahıs eğer binaya bir bombanın yerleştirilmiş olduğunu bildirirse yapılacak değerlendirme ve tahliyede çabuk davranılmalıdır.
(ff) Eğer tehdit bombanın yerleştirileceği yönünde ise acele kararda lüzum yoktur. Bu konuda polis ve mülki amirler ile temas kurularak bu kabil tehditlerin yaygın olup olmadıkları araştırılmalıdır.

Tahliye :
Bomba ihbarının ciddiyeti, yapılan durum değerlendirilmesinde kabul edilmiş ise bina acele boşaltılmalıdır.
Tahliyede (Güvenlik Personeli Kontrolünde)

Bomba Arama :
a) Bina içerisinde boşaltma işlemi sağlandıktan sonra görevlendirilmiş personel,güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin de katılımları ile oluşturulacak arama ekipleri, binayı arayacaklardır.
b) Bu husus yerine getirilirken çabukluğu sağlamak bakımından, her kat için arama timi oluşturulur.
c) Aramada normal görünümü olmayan her şeye dikkat edilmelidir.
Bu konuda,
1- Paket, boru parçası, fünye, fitil, taşlaşmış plastik kitlesi vb. cisimlere dikkat edilmelidir.
2- Ayrıca bombalar için (Tik – Tak) seslerine kulak verilmelidir.
3- Yanan fitil sesi gibi sedalara kulak verilmelidir.
4- Aramalarda personelin şahsi eşyalarına dokunulmamaya dikkat edilmelidir.
5- Binada herkesin kolayca girip çıkabileceği antre, merdiven boşluğu, tuvaletler, kazan dairesi gibi yerlerin aranmasında itina gösterilmelidir.
6- Bombalı pankart intibahını veren cisimlere el sürülmemelidir.
7- Bulunan şüpheli cisimlere dokunulmayarak tedbir alınmalıdır.
Bu konuda,
a) Görülen bomba veya şüpheli maddenin etrafında, mümkün olabildiği kadar geniş bir saha boş bırakılmalı ve personelin buraya yaklaşması önlenmelidir.
b) Bomba uzmanı gönderilmesi için mahalli güvenlik kuvvetlerine derhal haber verilmelidir.
c) Yangın söndürme sistemi ile Sivil Savunma Servisleri hazır duruma getirilmelidir.
d) Bomba ve şüpheli cisim çevresinde çabuk yanmaya müsait araç, gereç, malzeme oradan uzaklaştırılmalıdır.
e) Olay yerinde ve yakınında, durumu şüpheli kişiler görülürse hüviyetlerinin tespitine çalışılmalı ve durum üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

8- TOPLU EYLEMLER KARŞISINDA UYGULANACAK HAREKET TARZI:

Kurum,Kuruluş veya tesislerde görevli Özel Güvenlik Görevlilerinin toplu eylemler karşısında 5188 Sayılı Kanunun hangi maddesine göre kendisilerine verilmiş olan yetkiye dayanarak hareket edeceği ve durumu en yakın kolluk kuvvetlerine bildirerek nasıl yardım isteyeceği açıklanacaktır.

Tesis içi ve yakın çevresinde kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen, bireylerin can ve mal güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye düşürecek nitelikteki olası toplu eylemlerde personelin bireysel güvenlikleri için gerekli ön tedbirlerin alınmasına müteakip genel kolluğa bilgi verilerek, 07.10.2004 tarih ve 25606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” Madde 13 gereği mülki idari amiri ve genel kolluğun emrine girilecektir.

9- HAVA VE DENİZ LİMANLARINDA MEYDANA GELEBİLECEK OLAYLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE OLAY SONRASI UYGULANACAK HAREKET TARZI:

Hava ve Deniz Limanlarında hizmet veren kurum, kuruluş ve tesisler soruyu cevaplandıracak ve konuya açıklık getireceklerdir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 19.04.2005 tarih ve 2005/42 sayılı genelgesi Madde 13 ile 14.8.1997 tarih ve 23080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili tesis için alınan önlemler/görevler/planlar dâhilinde (…) personel görevlendirilmiştir.
(hizmet alanı bu kapsamda değil ise maddeye yer verilmeyecektir.)

10- KURUM, KURULUŞ, TESİS VE ALANLARIN CADDE, SOKAK VE DİĞER YOLLARLA BAĞLANTISININ KROKİSİ,
Koruma ve güvenliği sağlanacak tesisin krokisi Ek–2 de sunulmuştur.
(denilmek sureti ile google earth’ten ilgili tesisin 1 km yakın çevresini kapsar, anlaşılır netlikte uydu fotoğrafı çıktısı eklenecektir.ilgili tesis haritada mevcut değil ise, cıktı üzerine işlenmek sureti ile tamamlanacaktır.)


11- İLGİLİ KURUM, KURULUŞ VE GENEL KOLLUKLA İRTİBAT KURMA USULLERİ:

a) İç Kademeler:
a) Dış Kademeler:

İlgili tesis, ………… Kaymakamlığı mülki sınırları içerisinde bulunmakta olup, ………. Polis Merkezi Amirliği, görev ve sorumluluk alanında bulunmaktadır. ……… irtibat telefonu üzerinden ilgili PMA ile iletişim kurulmak ile birlikte acil durumlarda 155 Polis İmdat hattı üzerinden de iletişim sağlanmaktadır.

12- KURUM veya KURULUŞA TAHSİS EDİLMİŞ OLAN GÜVENLİK ve SİLAH KADRO ÇİZELGELERİ:

a) Tahsis edilmiş olan “Güvenlik Kadrosu” çizelgesi:
b) Kuruma tahsis edilmiş olan “Silah Kadrosu” çizelgesi:

13-NÖBET HİZMETELERİ TALİMATI, NOKTA VE DEVRİYE YERLERİ VE GÜVENLİK SORUMLULSU KİMLİK BİLGİLERİ:

a) Nöbet Hizmetleri Talimatı:
Kurum,Kuruluş veya tesislerin kendilerinin hazırlamış olduğu bir talimattır. Kurum yetkilisi veya Güvenlik Sorumlusu tarafından hazırlanacaktır.
b) Nokta ve Devriye Yerlerinin Belirtilmesi:
Kurum,Kuruluş ve tesislerde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin hangi saatlerde nerelerde görev yaptıkları ve dolaştıkları yerler maddeler halinde yazılır. Ayrıca, sabit olarak bekleyen yani nokta yerleri de saatleri belirtilmek üzere noktada yapmış oldukları görevleri ile birlikte yazınız.
c) KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜR-AMİR BELGESİ:
Kurum,Kuruluş ve tesislerde görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri için “Koruma ve Güvenlik Müdürü -Amiri” başlığı “Koruma ve Güvenlik Memuru” olarak değiştirilerek belge hazırlanabilir.

ISP Özel Güvenlik AŞ tarafından hazırlanılan ve kullanılan Koruma ve Güvenlik Planı Örnekleri indirme bağlantıları :

 1. Koruma ve Güvenlik Planı örneği – Örnek1 .pdf indir.
 2. Koruma ve güvenlik planı örneği – Örnek 2 .doc indir.

Not: Koruma ve Güvenlik Planı hazırlamak teknik bir konu olduğundan, güvenlik danışmalığı kapsamındaki profesyonel hizmetlerimiz arasında güvenlik fizibilite çalışması, risk değerlendirmesi ve benzeri önleyici uygulamalarımız sonucunda hazırlandığını dikkate alınız.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız